1. VERBINDINGSAANGELEGENHEDEN. door K. INLEIDING. In de meeste buitenlandsche legers heeft de verbindingsdienst zich in de laatste 10 a 12 jaar ontwikkeld tot een zeer belangrijk onderdeel der weermacht. Deze ontwikkeling is voornamelijk toe te schrijven aan de nieuwe strijdwijze, waarbij door de toegeno men drachten van het geschut, de hevige uitwerking van de in- fanterie-vuurwapenen, het optreden van vliegtuigen, enz. toteene zeer vroegtijdige ontplooiing en tot eene ver doorgevoerde ver spreide opstelling van de betrokken troepenafdeelingen moet worden overgegaan, tengevolge waarvan eene vroegtijdige ontwik keling en het in stand houden van een uitgebreid verbindings systeem ten koste van veel personeel en materieel van den ver bindingsdienst noodzakelijk is. Waar wij tot dusver nog niet over eene doeltreffende organisatie van den verbindingsdienst en evenmin over een voorschrift, waar in de nieuwe denkbeelden op dit gebied zijn neergelegd, kunnen beschikken, valt het niet te verwonderen, dat bij de oefeningen de verbindingsdienst veelal zeer stiefmoederlijk wordt behandeld en dat de nieuwere denkbeelden betreffende dezen dienst over het algemeen nog weinig ingang hebben gevonden. Toch zou o.i. bij meerdere bekendheid met de allerwege gel dende grondregels betreffende den verbindingsdienst, ook al beschikken we thans nog niet over al het daarvoor benoodigde personeel en materieel, bij de oefeningen de uitvoering van dezen dienst met behulp van het reeds aanwezige personeel en mate rieel meer tot haar recht kunnen komen. Aangezien het waarschijnlijk nog wel eenigen tijd zal duren, alvorens wij over een verbindingsvoorschrift zullen kunnen be schikken, meenen wij daarom goed te doen in dit tijdschrift het een en ander betreffende den verbindingsdienst te bespreken. Wij zullen ons echter beperken tot het hoogst noodzakelijke en dik wijls in droge opsommingen moeten vervallen, daar het onderwerp te omvangrijk is om in zijn geheel in dit tijdschrift te worden behandeld. Voor eene meer diepgaande studie van dit onderwerp moge worden verwezen naar de Nederlandsche en Fransche ver bindingsvoorschriften. De Taak van den Verbindingsdienst. Wanneer het niet mogelijk is om het persoonlijke contact tus- schen de hoogere en lagere commandanten en tusschen com- 563

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1928 | | pagina 1