1. BIJ HET EEUWFEEST VAN DE EN JAGERS. Nu de Grenadiers en Jagers eerstdaags hun eeuwfeest zul len gaan vieren, wil het der Redactie voorkomen, dat een beknopt overzicht uit de geschiedenis der keurkorpsen van de Nederlandsche Landmacht door de lezers van dit tijdschrift wel met instemming zal worden begroet. Bij K B. van 7 Juli 1829 No. 104 werd bepaald, dat tot de oprichting van een Afdeeling Grenadiers en 2 Bataljons lagers zou worden overgegaan. De Grenadiers zouden moeten dienen onder het oog des Konings en met 2 bataljons steeds daar garnizoen houden waar ook de Koning verblijf hield. Dat het dus een hooge onder scheiding was hierbij te dienen spreekt wel van zelf Bij de fraaie uniform werd door het Ie en lie Bataljon de berenmuts gedragen, het Ille of Flankbataljon droeg de schako. De Jagers waren „lichte troepen" bestemd om te worden toe gevoegd aan divisiën en ook hier gold inlijving als een groote onderscheiding. Bij de oprichting werd bepaald, dat aan de Afdeeling Gre nadiers een Instructiebataljon zou worden toegevoegd, samen gesteld uit detachementen van alle andere afdeelingen infan terie om de noodige eenvormigheid in de opleiding bij dat wapen te verkrijgen. Het Instructie-bataljon werd onder de bevelen gesteld van den jongsten majoor van de Grenadiers. Voorts zij nog vermeld, dat deze keurkorpsen een specialen Inspecteur kregen, waarvoor Generaal-majoor A. Schuurman werd aangewezen. De oprichting van de Grenadiers en Jagers was feitelijk een gevolg van de opheffing van de 4 regimenten Zwitsers welke door hun trouw en aanhankelijkheid reeds lang een doorn in het oog waren van de politieke leidersin België. Deze verzuim den met er bij voortduring op te wijzen, hoe het voor land en vorst eigenlijk een vernedering was zich door vreemde huurtroepen te doen beschermen. Reden waarom de Koning ten slotte de Zwitsersche regimenten ontbond, waarbij de Zwit sers echter in de gelegenheid werden gesteld om in Nederland- schen dienst over te gaan. De Afdeeling Grenadiers en het 11e Bataljon Jagers werden in Brussel georganiseerd; het Ie Batal jon Jagers in den Haag. Op 22 September 1829 werd door Prins rrederik in tegenwoordigheid van den Hertog van Mecklenburg 617

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1929 | | pagina 2