1. CAMOUFLAGE TEGEN WAARNEMING UIT DE LUCHT. met 1 foto en 1 schets door C. C. KÜPFER, Kapitein-vliegenier. Bij een oefening van het korps Genietroepen in de maand Januari van dit jaar nabij Tjipatat, had ik voor het eerst de gelegenheid om een vrij uitgebreide en volledig gecamoufleerde stelling uit de lucht te beschouwen. Onmiddellijk na aankomst boven het werkterrein, welks ligging mijn passagier (die de vlucht als leerling-waarnemer maakte) tot op een paar kilometers nauwkeurig bekend was, werd zijn aandacht getrokken door een blauwachtig getinte vlek in het terrein, waarvan de aard ons, ook door de vrij groote hoogte 1200 M. waarop het vlieg tuig zich op dat oogenblik bevond, weliswaar voorloopig volko men duister bleef, maar die toch de aanleiding er toe vormde om de omgeving eens wat nauwkeuriger op te nemen. Na een volledigen cirkel boven de verdachte plek te hebben beschreven, kregen wij plotseling inzicht in een gedeelte van de stelling, die als een blauwgroene streep op het terrein geteekend lag: een voorste loopgraaf met verbindingsgang. Even later, steeds in een wijden boog doorcirkelende, namen wij op den linkervleugel van de stelling een gebogen gang met ophooging waar zoo duidelijk, dat het mij onbegrijpelijk was hoe ik dit steunpunt eerst over het hoofd kon hebben gezien. Nadat nog meerdere stellinggedeelten ontdekt en ingeschetst waren, begon het probleem mij wat duidelijker te worden de zichtbaarheid van het grondwerk scheen voor een groot gedeelte af te hangen van onze positie ten opzichte van het terrein, ook in verband met den zonnestand. Maar de sleutel van den rebus, de blauwe vlek, die zoo duidelijk had geroepen: hier zijn we bleef nog een onoplosbaar mysterie. Een waterplas Blauw water komt in den Preanger niet veel voor en in ieder geval léék het niet op een plas, die toch altijd iets doorzichtigs heeft, en den indruk van een gevulden kuil geeft terwijl dit voorwerp of wat het mocht zijn, hard en plat boven op den grond lag. Al piekerende daalde ik, mijn passagier maakte een foto, een dergelijk loodrecht beeld als in dit nummer is afge beeld (zie de bijlage). Op een hoogte van 500 M gekomen 103

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1930 | | pagina 1