1. BIJ HET VEERTIGJARIG JUBILEUM VAN DE KOLONIALE RESERVE. Wederom vraagt een jubileum onze aandacht Thans is het niet een der Indische korpsen dat jubileert, maar geldt het een korps dat jarenlang een onderdeel uitmaakte van het leger in Nederland, n. 1. „De Koloniale Reserve". De Koloniale Reserve, het korps dat kan worden aangemerkt als de voorpost in Nederland van het Indische leger. Het korps waarbij velen van ons voor het eerst werkelijk contact opnamen met het Indische leger, waarbij de jonge officieren voor het eerst met een zeker ontzag opzagen tegen mannen, die wel is waar hun ondergeschikten waren, maar die toch in ervaring hun leer meesters zouden kunnen zijn en vaak ook zijn geweest. We achten het een voorrecht het Korps hier onze gelukwen- schen te mogen aanbieden. Immers, evenals het korps Mariniers in Nederland zich in een groote populariteit verheugt, maakt sedert jaren de Koloniale reserve een korps uit dat zich een goeden naam heeft verworven onder het Nederlandsche volk. Herinneren we ons niet dat jaren geleden, n. 1. bij de groote manoeuvres op de Veluwe in 1898 het toeschouwend publiek zich gaarne verzamelde daar waar „de Reserve" met helmen en slobkousen getooid zou optreden of krijgslisten ten beste gaf? Maakte het korps toen bij de Revue op de Renkumsche heide geen kranigen indruk? Het korps heeft zich een goeden naam weten te verwerven; ook in later jaren en in de laatste jaren worden de prestaties bij de z. g. afstandsmarschen en bij manoeuvres met lof genoemd. De beteekenis van het korps In een der volgende artikelen wordt deze uitvoerig omschreven, maar ze is kort samen te vatten als de belangrijkste schakel tusschen het Nederlandsche volk en het Indische leger. Moge onze Koloniale Reserve nog jaren lang bloeien ten bate van ons leger, ten gunste van Nederland en de overzeesche ge- westen. Redactie. 283

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1931 | | pagina 5