1. ENKELE NIEUWERE PSYCHOLOGISCHE BEGRIPPEN IN VERBAND MET MILITAIRE OPVOEDING (NAAR EEN VOORDRACHT GEHOUDEN VOOR DE OFFICIEREN VAN HET GARNIZOEN TE SEMARANG). door W. SCHIJVESCHUURDER. Officier van Gezondheid le klasse. Het is mijn bedoeling enkele nieuwere zielkundige begrippen onder de aandacht te brengen die, naar ik meen, belangrijk zijn voor de opvoeding onzer militairen. De aanleiding daartoe is, dat de Commandant van het Vde Bataljon, met wien ik over deze begrippen sprak in verband met een onlangs door hem gehouden voordracht, een dusdanige overeenkomst vond tusschen zijn conclusies en de mijne, (terwijl toch het punt van uitgang een geheel ander was), dat hij mij verzocht deze begrippen tot een voordracht te verwerken. Indien ik dan spreek over militaire opvoeding, dan wilt U daarvan wel scheiden het aanleeren der technische kundigheden en der militaire vormen en gebruiken, welker kennis van den militair geëischt wordt. Ik bedoel dus slechts opvoeding van den in dienst getreden jongen man tot een individu in de militaire samenleving, onderworpen aan orde en tucht, voelende en be grijpende het begrip der discipline. Dat echter de wijze, waarop die zuiver militair-technische ken nis den leerling wordt bijgebracht wel van belang is bij de door mij bedoelde opvoeding spreekt wel van zelve. Niet zoo zeer het wat, doch het hoe geeft vaak den doorslag bij de opvoeding. Het zal duidelijk zijn, welk een geweldige ommekeer het in dienst treden voor den betrokken persoon beteekent; de bewe gingsvrijheid van de kampong tegenover de bewegingsbeperking in het kampement; de onregelmatigheid van de Inheemsche maatschappij tegenover de orde en regelmaat van het militaire leven; de vaak onvoldoende voeding en de hygiënische wantoe standen in de kampong tegenover de in kwaliteit en kwantiteit juiste voeding van den troep en de hygiëne van het kampement; en last not least: de betrekkelijke wilsvrijheid van het burger leven tegenover de gehoorzaamheid in dienst. 649

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1931 | | pagina 1