BIJDRAGE TOT DE BELICHTING VAN HET IN „JAN" BELICHAAMDE MOEILIJKE PROBLEEM. door K.W.K. LEEKSMA. Kapitein der Infanterie. Hoewel inderdaad moeilijk op te lossen, is bovengenoemd probleem toch zeker van groot belang en de algemeene aandacht waard, 't Ligt allerminst in mijn bedoeling te meenen hiervoor een oplossing te hebben gevonden, maar ik acht het mogelijk dat anderen door mijne inzichten op eenig goed idee worden gebracht of hierin weer aanknoopingspunten zullen vinden, die ten slotte er toe zullen kunnen leiden het vraagstuk eenigszins nader daartoe te brengen. Bij het nagaan van de richting waarin deze moet worden gezocht dringt zich in de eerste plaats de vraag op of betere voorwaar den als noodzakelijk of gewenscht moeten worden beschouwd en dan stemt het in deze benarde tijden tot blijdschap dat de dienstvoorwaarden voor den „ongetrouwden" JAN tenminste zeer goed zijn te noemen, want m.i. zal de man het plegen van een huwelijk, en vooral een huwelijk met een „Europeesche" vrouw, de eerste jaren van zijn verblijf in de tropen zoover uit zijn gedachten moeten verbannen als hem maar mogelijk is. Hier blijkt reeds dadelijk van tegenovergesteld inzicht met elders verkondigde meeningen. Eenigszins geaccentueerd komt het hierop neer dat het huwelijk van JAN met een Eur. vrouw soms wordt beschouwd als een voorname factor voor zijn behoud en een goede stap in de richting van de oplossing der puzzle, terwijl ik van meening ben dat dit zoowel hem (JAN) als het Gouvernement een massa narigheid zou bezorgen. Is het inderdaad onvoorwaardelijk dat noodzakelijk de man hier getrouwd leeft? En is de man die niet in staat is om te trouwen absoluut zeker gedoemd om verloren te gaan? Indien deze beide vragen bevestigend moeten worden beant woord dan zou een Gouvernement, dat den man niet behoorlijk in staat stelt tot het sluiten van een huwelijk, gekwalificeerd dienen te worden als hoogst immoreel. Maar naar mijn beste overtuiging behoeft hiervan niet in het allerminst sprake te zijn. 843

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1931 | | pagina 1