1. DENKBEELDEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN ARTILLERIE. door ARTILLERIST. De aanleiding tot het samenstellen van deze regelen is gele- HtpJtmr i3t lanSzamerhand, met name in de Duitsche literatuur, een strooming ziet ontstaan welke leidt tot een ge yan de divisie-artillerie, geheel afwijkende van de tot dus- vanre c1SSif"hvinlgddee H°pvattinge"- Men wenscht het beginsel van „centralisatie van de divisie-artillerie, waarbii de Div Crit mate lUSr" Ziin <"'riC,e leidl"g beh°"d'. in meer of mindere mate te verlaten om daarvoor het tot dusverre uitzonderlijke eginsel van „decentralisatie" in de plaats te stellen. ,,„yaar lndiscrhe divisie een bedenkelijk zwakke art bezit waarop de in hoofde gestelde aanhaling ten volle toeoasseh k moet worden geacht en waar bovendien onze voorschriften in et algemeen het, om het aldus uit te drukken, centralisatie- eens"Sna te gain"' Eh E °"S WG' V3" bela"g voorkomen ate gaan> In hoeverre voor onze div. art. een gebruik berustend op meer gedecentraliseerden grondslag al dan niet kan worden aanbevolen. Te meer is zulks gewenscht waar nol en onzent de denkbeelden van decentralisatie reeds 'een enkele maal werden aangeprezen en bij oefeningen, zij het op "eer be perkte schaal, in toepassing werden gebracht. Wii zullen hierhii met in details treden en afdalen in technischrbijzondërïrde^ schetsen om L E gebruiï van de artillerie échten té omstandigheden ander ,e toe,se" «gen rille" beginnen met voorop te stellen, dat er geen vast P geven ls omfrent het gebruik van de artillerie. Ieder 1035 „Les principes de l'économie des forces „et de la concentration des feux sont a ap- „pliquer d'autant plus rigoureusement que „l artillerie est moins nombreuse. Elle rachè- „tera son infériorité en battant toujours l'obiec- „tif decisif au moment opportun en manoeu- „vrant ses trajectoires et au besoin, ses bat- series, en organisant un ravitaillement sur et „rapide". (Culmann. Cours de Tact. Généiale.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1931 | | pagina 1