1. CRYPTOGRAFISCHE ERVARINGEN UIT DEN WERELD-OORLOG door W. A. VAN DER BEEK Kapitein der Infanterie. Inleiding. De cryptografie, die een lange periode van verval had door staan, was juist bezig zich daarvan eenigermate te herstellen, toen in 1914 de groote oorlog uitbrak, welke haar mede dank zij de hooge vlucht, welke de ontwikkeling van de techniek der verbindingsmiddelen nam niet alleen volkomen in eere herstelde, doch haar tevens tot ongekend hoogen bloei heeft gebracht. De vooruitgang in de ruim 4 oorlogsjaren was grooter dan die van de geheele voorafgegane eeuw, dochde opgedane practische ervaringen werden dan ook vaak door de betrokkenen met bloedige offers betaald. De overweging, dat het zeker ook voor ons nut kan hebben, om die ervaringen meer algemeen bekend te maken, teneinde daarvan partij te kunnen trekken, heeft mij er toe gebracht, om het voornaamste van hetgeen op dat gebied tot heden toe in de verschillende buitenlandsche leerboeken en periodieken is ver schenen, te verzamelen, aan elkander te toetsen, en zoo noodig van toelichtende beschouwingen te voorzien. Op volledigheid kan dit arlikel uiteraard geen aanspraak maken, omdat ik grootendeels voor die samenstelling was aangewezen op hetgeen daarover in de bibliotheek van het D.v.O. aanwezig is. Eén feit werd al dadelijk bij het bestudeeren van de onder- scheidène bronnen geconstateerd, nl. dat niet alle ex-belligeren- ten even openharfig zijn geweest met het bespreken van hunne ervaringen. Typeerend is echter, dat men in Frankrijk, dat bij het uitbreken van den oorlog op cryptografisch gebied aan de spits stond, ook het meest ongedwongen over zijn opgedane ervaringen 345 „Lorsqu'éclata Ia guerre de 1914-1918, „personne n'eüt pu soupconner Ie dé- „veloppement qu'allait prendre la cryp- „tographie dans une campagne qu'on „aurait cru devoir être courte". Lange „et Soudart, Traité de Cryptographie".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1932 | | pagina 1