1. BEVELSTECHNIEK. 433 Inhoudsopgave. BIz. Inleiding Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk IV. Hoofdstuk V. De waarde van een goede bevelstechniek Onderscheiding der bevelen in soorten 1. Algemeene beschouwing 2. De onderscheiding der bevelen 3. De voorbereidingsbevelen Wijze van uitgifte der bevelen 1. Algemeen 2. Schriftelijke bevelen 3. De aan bevelsontvangers gedicteerde bevelen 4. Verschil tusschen schriftelijke en gedicteerde bevelen. 446 5. Samenvatting447 434 434 436 437 441 443 444 445 Hoofdstuk VI. Hoofdstuk VII. Hoofdstuk VIII. Bijlage: No. 1. No. 2. Samenvatting Eischen te stellen aan den inhoud van bevelen 1. Kort, bondig, duidelijk Het gebruik van afkortingen en benoemingsafkor tingen Stellige bewoordingen sluiten misverstand uit Aanduiding van namen en tijdstippen Leesbaarheid in de hand werken Eigen wil beslist uitdrukken door vermijden van den lijdenden vorm, nietszeggende uitdrukkingen en verwachtingen of vermoedens Vrijheid van handelen der ondercommandanten niet onnoodig beperken Het bevel moet volledig zijn Invloed van karakter en temperament op bevel Logische ordening van den inhoud Eischen te stellen aan den vorm van bevelen 1. Steeds één vorm volgen en daarvoor memorandums raadplegen 2. Leesbaarheid bevorderen door goede verdeeling van de stof over het papier 3. Benoemingen op het bevelafzender, betiteling en nummering Overzichtelijkheid bevorderen door: puntsgewijze indeeling, titels boven de punten, duidelijke scheiding der punten, onderstrepingen, bijzondere schrijfwijze van plaatsnamen Uiterlijke vorm Geheimhouding Beoefening van de bevelstechniek Hanteeren van de bevelstechniek: 1. Overzicht van den bevelstoestand 2. Het nemen der besluiten 3. Samenwerking in den staf bij de bevelsuitgifte Krijgsgeschiedkundig voorbeeld, met schets. Voorbeeld van een met de hand geschreven bevel. 7. 8. 9. 10. 4. 5. 448 448 449 449 450 450 453 454 455 455 456 457 458 460 461 461 462 465 466 466 Deze bijlagen zullen in het volgend I. M. T.-nummer worden opgenomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1932 | | pagina 3