I. EEN EN ANDER MET BETREKKING TOT ONZE SPOOR WEGEN EN HET MILITAIR SPOORWEGVERVOER door J. SLAGTER, Kapitein van den Generalen Staf. Het java-spoorwegnet beschouwd van militair standpunt. Java wordt in de lengterichting doorsneden door vrijwel even wijdige spoorwegverbindingen, die in het Westen resp. van Batavia en Buitenzorg uitgaande, samenkomen in Soerabaia. De W. uitgangspunten zijn onderling verbonden, terwijl verder een drietal dwarsverbindingen (Cheribon-Kroja, Semarang-Soerakarta, Babad-Djombang) bestaan. Van Batavia gaat bovendien een lijn in W. richting tot de Westkust van Java en van Soerabaia in O. rich ting tot de Oostkust. Behalve de belangrijke verbinding Soerabaia- Malang, die verder over Blitar en Kediri gaande, bij Kertosono weder op de hoofdlijn aansluit, zijn er nog een aantal eenvoudige (secundaire) spoor- en tramlijnen, die alle op de hoofdlijn aan sluiten. Voor het doorgaand verkeer West-Oost en zeker ook met betrekking tot het militaire vervoer, dient (Bantam en het gedeelte van Java ten O. van de lijn Soerabaja-Malang buiten beschouwing latende) de verbinding Batavia-Cheribon-Kroja-Soerabaia als de voornaamste te worden aangemerkt. Wel is de lengte van deze verbinding grooter dan die over Cheribon-Semarang-Goendih naar Soerabaja, maar daartegenover staat, dat te Semarang eigenlijk niet van een rechtstreeksche verbinding tusschen de S. C. S. en de N. I. S. kan worden gesproken. De overgang van troepen met hunne treinen zou zeer veel moeite en tijd kosten, zoodat men wel kan aannemen, dat het vervoer langs de S. S. lijnen, niette genstaande het langere traject, sneller zal verloopen dan dat over de S. C. S.-N. I. S. lijnen. Het feit, dat over de S. S. lijn met grootere snelheid mag wor den gereden dan over de lijnen van de S. C. S. en de N. 1. S. (max. 60 km.) werpt voor militair vervoer weinig gewicht in de schaal, daar de snelheid van militaire treinen bij concentratiever- voer niet boven laatstbedoeld maximum uitgaat. Van meer be- teekenis is echter de grootere kwetsbaarheid van de S. C. S. baan, welke langs de kust loopt. 687

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1932 | | pagina 1