104 de artillerie, bestemd voor den rechtstreekschen steun van de infie. voor bestrijding van de vijandelijke artillerie wordt ingezet en omgekeerd '!l d.e wdediging is de tegenaanval „doel". Door storende vuren op groote afstanden tracht men den vijand bij den opmarsch afbreuk te doen, waartoe ?,e""hter weinig munitie ter beschikking stelt. Krachtig artillerie-vuur wordt daarentegen op den aanvaller afgegeven, wanneer deze de verdedigende linie waarin veelal batterijen worden opgesteld, nadert. De Japansche artillerie werkt veel met vuurovervallen, doch gebruikt zeer dnnr afnVH0/h toP°£rafische voorbereiding van het eigenlijke schieten, waar door aan de beoogde verrassing wel eens te kort wordt gedaan. gebruik va" de artillerie in Mandsjoerije heeft de juistheid van voren staande aanname bevestigd, waarbij echter het gevechtsterrein vaak aanleiding was tot een wijziging van de gewone tactiek. Zoo kon nabij Shanghai de artillerie met van de wegen af en derhalve de inf. niet volgen, terwijl het vlakke land de waarneming ten zeerste bemoeilijkte. De waarnemers gingen nu „rücksichtslos met bamboeladders tot in de voorste lijn, en leidden van daar uit het vuur. (Aangeteekend wordt dat men dit hier tegenover een nie" gelijkwaardigen tegenstander zonder veel risico kon doen. Dit neemt echter met weg gezle" den aanvalsdrang van de troepen, dat een dergelijk optreden pend&n'tegenstander). W°rden Verwacht tegenover een modern bewa- De schemaiische methode van het inschieten was veelal voor de Chineezen een aanwijzing, waar de aanval kon worden verwacht. Verder werden de voorbereidende vuren te zeer op een bepaalde ruimte afgegeven, waardoor vader tegenPartlJ g°ede inzichten verkreeg in de bedoelingen van den aan- Materieel. und Waffen" van Oct. 1932 bevat een verhandeling over het kanon van 155 mm. Schneider M. 1930. Dit kanon, dat op een bedding wordt ge l/Zl w\Z°re a V20r de kustverded'g'ng als voor den oorlog te lonr' f r hLb-bT ,de 10 000 tons Washingtonkruisers als maatstaf voor de ballistische „Mindesleistung" gediendde 50 K. Q. zware halfpant- rgranaat slaat op 8 K. M. nog het 7 a 8 cm. dikke pantser en op 20 K.M nog het pantserdek door. K ee?einrirheHnob?ndingu' I™4 een m,'ddeIIiin van 2-30 M., heeft in het centrum thiJ™ h gh u - op"e,men van een taP van den affuit, waarop bij het schieten de geheele horizontale stoot van 40 ton wordt opgevangen. De staart is beweegbaar langs een rolbaan, welke los van de bedding op den grond ug +g en, een z'idel"igsche verplaatsing van 160" toelaat. Door telkens gedeelten te verleggen, wordt een schootsveld van 360° verkregen. n°"i(het felt' dat mfr" gescheiden lading toepast, kan een vuursnelheid p minuut worden bereikt van 4 a 5 schoten bij een elevatie van max. 25° en van 3 a 4 schoten bij een grootere elevatie. H0HetQ7noT^ geschiedt jn twee drle lasten. In het laatste geval wegen deze 8700 K.G. (vuurmond), 7700 K.G. (affuit) en 6000 K G. (bedding Het in stelling brengen vordert zeer weinig tijd, evenals het opbreken. Het grondverzet blijft beperkt tot het gelijk maken van de plaats voor de bedding en rolbaan Ter vergelijking diene, dat voor het Fr. kanon van 155 mm. G.P.F. o M grondverzet noodig is voor een schootsveld van 60°. Ter vergelijking woidt ten slotte de navolgende tabel gegeven, waarin de voornaamste kanonnen van 15 cM. zijn opgenomen. Dz. werden de gegevens voor zoover beschikbaar, van het 15 cm. kanon van de Marine No. 4 L./4o' ge htV°0r 0"S 'd Verband met de kustverded'g'ng van belang kunnen worden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 104