IrfSeS; "S'enï «r.» dTj'.plIners in Mantsjoerije voor.dn- „eeft het rapport nog eens aan, dat Japan slechts voorwendsels heeft gezocht om de hand te leggen op het land en thans vaster dan ooit besloten is, conclusie, dat de Japansche rechten een zeer dubieusen grond bezitten en rpnd creweest- Rechten pretendeeren, deze desnoods construeeren, ze Se Idehjk Seiden steunend op de overmacht, welke Japan nu eenmaal m d.e "STenenaabnzTen' van de nieuwe regeering van Mantsjoerije merkt het rapport nn dat deze onder de bevolking slechts een zeer gering percentage aanhan eers telt' de tientallen millioenen van Chineezen, welke vrijwel de geheele be volking 'vormen, willen geen scheiding van China De slotsom van de Com- missie is dan ook dat de Chineesche souvereiniteit over het land niet mag verdwijnen, al erkent zij ten volle dat een terugkeer naar den ouden toestan niet mogelijk is en ook niet gewenscht moet worden geacht. Ad. b: Publieke opinie en ontwapening. Fen merkwaardig artikel, dat wel van een eenigzins eenzijdigen kijk op het en constateert, dat de wereld laboreert aan de hypertrophie van de specifiek uhUditVartikdenoeg)'het volgende aanhalen: ,,De raili- faire veilicheidsidee miskent de bestaande zekerheden van de organisatie, on "d mijni ze door ongèloof. Het Kellogg-pact is juridisch ongetwijfeld van "veel minder beteekenis dan het Volkenbondsverdrag zelf, maar het zou vol- -rtin vrinr Hpn vrede als seen der onderteekenaars van het pact zijn "toevlucht kon nemen tot een verdedigingsoorlog als ultimum remedium en "ieder ander hiervan overtuigd was. (N. B. Maar dan zouden er ook ge n - o^nact Volkenbondsverdrag, Locarno verdragen enz. noodig zijn H.). De "mflftairé veili^heidsidee berust op de ervaring, dat verdragen geschonden zijn Schr besluifdit deels pessimistisch, deels optimistisch en idealistisch gestelde a r ük el 'met het weergeven van zijn overtuiging, dat „de internatomale politie- 17'KtS7„g7l7»™t7meZt''dn«n strijd om de rechtsgelijkheid dm Volkenbond om, nadat aan Duitschland bepaalde ontwapemngsvoor- Sriften zouden zijn opgelegd, zelf de beperking van de bewapening van alle recht tot het stelten van den eiseh voomeh.s- gelijkheid en acht dit rijk hier voorbarig, omdat immers nergens uit blijk

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 107