Bij afwezigheid van ingetogenheid en moed wordt men door de wereld veracht, kan men met niemand omgaan. Zelf zijn geheele leven tot een ellende te maken is dom. Komt er op een gegeven moment zoo'n slechte geest onder de militairen dan verspreidt die zich als een besmettelijke ziekte, dan lijdt het geen twijfel of de moraal van den Samurai en de soldatengeest zullen plot seling omlaag gaan. Wij maken ons over zoo iets bezorgd en daarom hebben wij vroeger reeds, ter waarschuwing, bepalingen betreffende verwij dering uit het leger uitgevaardigd en omdat wij ons bezorgd maken dat zoo iets misschien wel weer kan gebeuren, waarschu wen wij wederom. Gij militairen, gij allen moeten deze waarschuwing ter harte nemen. De militairen mogen de voorgaande 5 artikelen geen oogenblik uit het oog verliezen, integendeel, het is van het grootste belang dat zij die met geheel hun hart nakomen, Die 5 artikelen maken onzen militairen geest uit en ook wijzen zij op een toewijding met geheel het hart. Is die toewijding niet aanwezig, dan zijn mooie woorden en goede daden slechts een vernisje dat aan de oppervlakte zit en niets waard is. Doet men iets met toewijding dan is succes verzekerd. Maar ook zijn deze 5 artikelen feitelijk slechts algemeene plichten die ieder mensch moet vervullenhet is ook niet zoo moeilijk zich daaraan te houden en ze toe te passen. Gij militairen, indien gij u houdt aan hetgeen die 5 artikelen u zeggen en trouw uw plicht doet tegenover het land, dan zal het een vreugde zijn, niet alleen voor ons maar voor het geheele volk van het Japansche rijk. Door den tegenwoordigen Keizer is den 28en December 1926 het navolgende edict uitgevaardigd. Wij die door de goddelijkheid van onze voorvaderen den in een nimmer onderbroken lijn overgeganen Keizerlijken troon zul len beklimmen, deelen aan onze trouwe militairen van Land- en Zeemacht het volgende mede. Door wijlen mijnen doorluchtigen voorvader, den stichter van het rijk zijn, u, militairen, reeds heilige voorschriften gegeven door wijlen mijnen doorluchtigen vader is zulks weder opnieuw geschied. Gij militaiien, gij hebt die zorgvuldig in acht genomen, vaak hebt gij uw trouw getoond door zelfopoffering en groote daden van loyaliteit en patriotisme. Wij weten dat de vroegere Keizers het leger liefhadden en met zorg maakten tot wat het nu is, geheel rekenden op uw trouw en moed, wij geven ons ten volle rekenschap van de nagelaten verdiensten van de opvolgende Keizers en wij verlangen niets anders dan de nationale glorie 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 10