3 U. b. 9. 260. Walaardt Sacre, H. Abeelen, W. P. van den, Spittel, F. Vijf en twintig jaar Luchtvaart in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren jubileum der Kon. Ned. Vereeniging voor luchtvaart. Amsterdam, A. J. O. Strengholt. 1932. 1 dl. 1 bd. U c. 2. b. I. 67. Vollenhoven, C. van. Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. Derde deel. 4e Afl. Losse opstellen 1901 1931. Leiden, E. J. Brill. 1932. 1 dl. 1 bd. U. c. 2. b.l. 67. Vollenhoven, C. van. Het adatrecht in Nederlandsch-Indië. Derde deel. 5e Afl. Losse opstellen 1901 1931. Leiden, E. J. Brill. 1932. 1 dl. 1 bd. U. c. 2. b.l. 67. Vollenhoven, C. van. Het adatrecht in Nederlandsch-Indië. Derde deel. 6e Afl. Losse opstellen 1901 1931. Leiden E. J. Brill. 1932. 1 dl. 1 bd. W. a. 4. 39.Kitab pengatoer tentang pakerdja-an dan kalakoean di dalam tangsi genie (I. D. Qtr. Mal.). Batavia-Centrum, Repr. Bedrijf Top. Dienst. 1932. 1 dl. bd. W. a. 8. 159.Beberapa atoeran terpilih dari sjarat tanda kahormatan militair, dan penembakan kahormatan militair dan S. B. nja (U. V. E. S. Mal.). Batavia-Centrum, Repr. Bedrijf Top. Dienst. 1932. 1 dl. 1 bd. W. a. 8. 171. Algemeen tactisch voorschrift (A. T. V.) Batavia-Centrum, Repr. Bedrijf Top. Dienst. 1932. 1 dl. 1 bd. W. b.3. h. 12. No. 382. b. Schootstafel voor den houwitser van 15 1. 17 voor buskruitgranaten. 1932. 1 dl. 1 bd. W. b. 8. 36. No. 87. Leidraad voor het gebruik en het onderhoud van den keuken wagen (Leidraad keukenwagen). Breda. K.M.A. 1932. 1 dl. 1 bd. W. b.8. 256.No. 103 A t/m E. Reglement op den Inwendigen dienst der Koninklijke Landmacht. Breda, K.M.A. 1932. 5 dln. 5 bdn. W.c. 1. 31. Koninklijke Marine. Verordeningen. Deel I. Hoofdstuk VII. Bepalingen betreffende de uniformen voor het militaire personeel der Zeemacht. 's Qravenhage. Algem. Landsdrukkerij 1932. 1 dl. 1 bd. W. c. 1. 31. Koninklijke Marine. Verordeningen. Deel. I. Hoofdstuk VII A. Platen behoorende bij de „Bepalingen betreffende de uniformen voor het militaire personeel den Zeemacht, 's Qravenhage. Algem. Landsdrukkerij 1932. dl. 1 bd. X. a. 8. b. 24. Gonda J. Het Oud-Javaansche Brahmande-Purana. Uitgegeven door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1932. 1 dl. 1 bd. X. d. 48. Stibbe. D. G. Stroomberg J. Encyclopaedic van Nederlandsch-Indië. Alf. 32. Aanvullingen en wijzigingen. 's Gravenhage, M. Nijhoff. 1932. 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 123