ad. 4. Divisiën. De samenstelling der Divisiën is zeer verschillend, zooals uit de hieronder volgende opgave kan blijken. De Divisie is de strategische eenheid en zoowel in vredes- als in oorlogstijd het uitgangspunt voor de samenstelling van legerafdelingen. De Divisiecommandant staat rechtstreeks onder den Keizer hij leidt de onderdeelen van de Divisie, regelt alle militaire aan-i gelegenheden en ontvangt voor zijne diensten bevelen van het Hoofd van de centrale leiding. Voor het beheer en voor personeele zaken ontvangt hij bevelen van den A4inister van Oorlog, betreffende mobilisatieregeIin°,en en operatieplannen van den chef van den Generalen Staf en met betrekking tot het onderwijs van den inspecteur van het onderwijs. Onder rechtstreeksche bevélen van den Divisiecommandant staan le. Staf van het hoofdkwartier van de Divisie (mobilisatieregeling operatieplannen, onderwijs) adjudantuur (dagelijksche bevelen, garnizoensdienst, inwen dige dienst, dienstplicht, oproep, vordering, paarden) bewapening administratie geneeskundige dienst; diergeneeskundige dienst rechtspraak. 2e. De respectievelijke onderdeelen als vermeld in de opgave Formatie enz. der Divisie. Tot de Divisie behoort nog het volgende a. Kantoor voor Kustverdediging (indien in het gebied van de Divisie Kustversterkingen zich bevinden) b. hoofdkwartier voor de regimentsdistricten, (dienstplicht, op roep, landweer enz.) c. hospitalen d. militaire gevangenis. c. Formatie enz. der divisiën. 14 No. Divisie. SAMENSTELLING Garnizoen. Konoe. (Keizerlij- le K. g. inf. brigade. ke garde) Divisie le K.g. inf. regiment. 2e 3e Kg. inf. regiment Tokyo 2e K. g. inf. brigade.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 14