ECHELONS karabijn (geweer) km. mitr. gewenschte verdeeling a. Vuurlinie (munitie gedragen door de schutters, helpers en handlangers). Voertuigen en (of) paarden behoorende tot het strijdend ge deelte. b. G. T. van het batal jon en van de mitr. cie. 3) G. T. van het regi ment 3) c. Bij den Divisie-trein Totaal in de Divisie: 30, 50 of 100 (45 of 90) niets (niets) 1056 (1325) 1144 (niets) (30.000) 40.000 (2766) 18002) (1728) 900 (2446) 5400 (2286) 1 kar met res. munitie 4) (niets) niets (115.000) ?5) niets (1619) 22006) (5710) niets (2016) 1 dag- voorraad '/2 dag- voorraad '/2 dag- voorraad 8100 (8476) 2 dag- voorraden. Voor een nadere beschouwing van de munitieuitrusting van het regiment infanterie zullen wij uitgaan van de organisatie zooals vermeld in Bijlage 2 van 1. K. V. No. 75. Dat deze or ganisatie niet in alle onderdeelen overeenkomt met de bestaande of in wording zijnde O. On., doet niet ter zake. Bestaande ver schillen kunnen gemakkelijk in onderstaande berekeningen wor den verwerkt. Gemakshalve wordt in den vervolge slechts gesproken over „karabijnen", de geweren zijn daaronder begrepen. 28 Vormen tezamen het 1ste echelon. 2). Per patroondrager 2 kisten a 450 patrn. 3). Vormen tezamen het 2e echelon. 4). Voor zoover ons bekend, wordt deze reserve-munitie nergens nader om schreven; wij zullen later trachten deze te becijferen. 5). Wegens gebrek aan gegevens kunnen deze getallen niet worden opgege ven. e). Zooals later zal blijken, kan dit getal verhoogd worden door te putten uit den voorraad van 40.000 patrn. in den G. T. van het bataljon

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 28