6 blikken a 500 patrn. 86 76 kg. 1 kist a 36 hgrn. 27,'l 2 kg. 3 trommels a 12 detonatoren in 1 blik 1,20 kg. tezamen 289,21 kg. Bovendien worden per km. kar nog vervoerd de veldzakken van de 3 km. schutters en de 2 geleiders en 3 reserveloopen te zamen wegende 24,28 kg., zoodat de totale belasting van de kar 313,5 kg.bedraagt, hetgeen volgens de gestelde gewichtsgrens 13,5 teveel is. 2. Per mitr. cie. bevinden zich bij het strijdend gedeelte 27 draagpaarden, elk met 4 kisten a 450 patrn. in banden, d i 3 paarden per sie. 2700 patrn. (12 banden) per mitr. Het tweede echelon. Deze bestaat uit a. 4 karren, elk met 20 blikken a 500 patrn. b. 2 karren, elk met 10 kisten a 36 handgranaten 30 trom mels met detonatoren. ad. a. Deze munitie is, zooals reeds werd vermeld, bestemd voor aanvulling van den taschvoorraad en voor de km's. Een bepaalde verdeeling dezer munitie is niet aangegevenwel rekent men op het uitgeven van 50 patrn. per man (zie W. J. 1929, blz. 309, punt 10), doch hiermede is men nog niet klaar. In de eerste plaats toch dient vastgesteld te worden voor welke karabijndragenden reservemunitie uitgetrokken moet worden Hierbij valt het personeel ingedeeld bij den B. T. reeds direct af," daar de B. Tn. tijdens het gevecht meestal achter de gevechts zone zullen blijven. Ook de kar.-30 vallen af, daar zij reeds beschikken over l'/2 dagvoorraad (welke op blz, 23 werd aange nomen op 20 patrn.) Blijven dus over 4 kar-100 van den bataljonsstaf en de kar.-50 en kar.-100 van de cieën. Dit personeel van den bataljonsstaf heeft uit hoofde van zijn betrekking (optische seinploeg en U- lapploeg) ook geen reservemunitie noodig; de kar.-50 van de cieën. dienen wel niet voor den vuurstrijd met de handvuurwa penen en zullen dus minder verschieten dan de kar.-100, doch zulks is reeds tot uitdrukking gebracht in hun verminderden taschvoorraad. Waar dit personeel zeer actief aan den strijd zal deelnemen en bij ernstige storing van de km. op dezelfde wijze gebruikt moet worden als de kar.-100, (R. I. punt 260(2)) lijkt het ons bepaald noodzakelijk om ook voor de kar.-50 reserve munitie uit te trekken. 32 A. DE Q. T.-MUNITIE VAN HET BATALJON.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 32