Wordt nu voor iedere cie. een kar met 10.000 patrn. bestemd, dan zijn o. m. de volgende verdeelingen mogelijk: Verdeeling per km. (9) per kar.- 100 (78) per kar.-50 (61) Totaal a. 675 50 9.975 b. 550 50 20 10.070 c. 500 50 25 9.925 d. 325 50 50 9.875 e. 250 100 10.050 f. 100 100 20 9.920 g- 75 100 25 10.000 Uit het voorgaande zal reeds gebleken zijn, dat wij de ver deeling c. verkiezen boven de andere. Immers hierdoor wordt de voorraad per km» gebracht op 2200 500 2700, d. i. 1 dag- voorraad (zie blz. 23) terwijl de k. schutters l'/2 dagvoorraad krijgen. Bovendien zijn de getallen gemakkelijk te onthouden, hetgeen ook als een voordeel moet worden aangemerkt. ad b. Deze karren bevatten 2 handgranaten per k. dragende van de k. brigades. Tezamen met de hgrn. vervoerd op de km. karren, zijn dus per cie. beschikbaar 3X36+ 180 288 hgrn., d. i. ruim 3 dagvoorraden (zie blz. 23). Deze bestaat uit 12 karren, elk met 18 kisten a 450 patrn. in banden, d.i. per peloton 4 karren of per mitr. 5400 patrn., het geen tezamen met het 1ste echelon 8100 patrn. per mitr. vormt. Hiertoe behoort slechts de kar met reservemunitie, kaartentrom- mels, enz. Zooals reeds gezegd, is deze munitie nergens nader omschreven. Neemt men aan, dat in het regiment alle karabijn en pistooldragenden moeten beschikken over 1V2 dagvoorraad, dan moeten op deze kar dus nog vervoerd worden 33 B. DE Q. T.-MUNITIE VAN DE MITR. CIE. C. DE Q. T.-MUNITIE VAN HET REGIMENT. Het spreekt vanzelf, dat, welke verdeeling men ook moge kiezen, de tactische omstandigheden den doorslag moeten geven. Het is eehter noodza kelijk, dat bij de infanterie een eenvoudige, van te voren vastgestelde verdee ling als „schablone" moet bestaan, waarvan al naar de omstandigheden dit noodig maken, kan en moet worden afgeweken. Wanneer een deel derG.T.- munitie uitgegeven moet worden (zie later), is er meestal geen tijd om be paalde verdeelingen te gaan overwegen. Dan moet alles als het ware auto matisch gaan om noodeloos tijdverlies te voorkomen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 33