Na het uitgeven van de munitie zijn de karren immers leeg (de km. munitie in blikken wordt medegevoerd op draagpaarden) en kunnen nu beladen worden met de veldzakken. Per cie zijn te vervoeren rond 170 veldzakken, d. i. 42 a 43 per kar, hetgeen hetgeen bij den nieuw-model veldzak blijkens gehouden'proeven mogelijk is. Een verder voordeel is, dat de veldzakkenkarren verplaatsbaar gehouden kunnen worden, daar de totale last alsdan rond 135 kg. bedraagt en door 1 paard getrokken kan worden, (zie V. D. Tn. punt 54). De eenige moeilijkheid schuilt in de leege kisten der hgrn. Het beginsel dient immers te zijn, dat de ledige pakmiddelen niet weggeworpen doch afgevoerd moeten worden. In hoeverre het mogelijk zal zijn om een gedeelte der veldzakken in deze ledige kisten te pakken, zal door nadere proeven uitgemaakt dienen te wordenwij gelooven wel dat hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Ten slotte wijzen wij er op, dat het noodig zal zijn de treinkarren te voorzien van een omwanding van harmonicagaas, dan wel van een eenvoudige sesakomwanding (welke goedkooper zal zijn en in tijd van mobi lisatie gemakkelijk vervaardigd kan worden). Als eenig nadeel tegen deze oplossing is aan te merken, dat dat per cie. 1 treinkar méér ingedeeld moet worden (waarop wij later nog terugkomen) en dat de km. schutter nu den reserveloop met pompstok en foudraal zelf zal moeten dragen. Hierbij kan de cies. Cdt. echter regelend optreden, door te be palen, dat deze voorwerpen tijdelijk toch op de karren vervoerd mogen worden, waardoor de totale belasting zou stijgen tot 306,5 kg. B. Bij den G. T. van het bataljon moeten nu nog o. m ver- «RerSnWOr?en !850 patrn- per km- 36X1850= 66.600 of'rond 66.500 patrn. de reserve pistoolmunitie. Dit kan geschieden op de volgende wijze le, 2e en 3e [kar, elk met 10 trommels a 1000 patrn. km. munitie 270kg 1 blik a 500 patrn. km. munitie 14 46 kg 2 veldzakken der 2 geleiders 6^40 kg' 4e, 5e en 6ë kar, elk met290'86 10 trommels a 1000 patrn. km. munitie 270 kg 2 veldzakken der 2 geleiders ^40 kg! K 1 12,— kg. totaal 288,40 kg. van'w'h'it !aterzal blijken, moeten ook bij de munitiekarren van den O. T va" h,e.t bataljon 2 geleiders per kar ingedeeld worden. 'b Volgens noot op blz. 95 van het V. D. Tn. wordt van ongeveer elke (aflforöneTK 2? Aana/i vo°r^n jan een uitrusting No. 2 voor treinkarren (afkorting T. K. 2). Aangezien de T. K. 2 ongeveer 12 kg. zwaarder zijn dan oo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 36