regimentsstaf kan dus vervallen, daar bij de motoriseering van dien staf (welke wij mogelijk en noodzakelijk achten) op een der auto's wel een plaatsje voor de kaartentrommels en verlichtings- middelen gevonden zal kunnen worden. E. In het 3e echelon moet nu nog vervoerd worden '/a dag- voorraad voor alle wapens in het regiment, d. i. 508x 8= 4.064 P.S No. 5=rond 4paktrommels G.= 64,-kg. 670 X 10= 6.700 P S No. 1 732 X 25= 18.300 P.S. No. 1 1024X 50= 51.200 P.S. No. 1 108 XI350= 145.800 P.S. No. 1 18X3600= 64.800 P.S. No. 1 286.800P.S. No. l=rond 143 kisten a 2000 patrn.2) 9295,-kg. 9359-kg. Voor deze rond 9.360 kg. zijn noodig rond 32 a 33 treinkarren, hetgeen m.h.o. op het geleidersvraagstuk onaanvaardbaar is. Ver voer van dit echelon per auto is noodzakelijk en ook mogelijk, daar de karren van den bataljons-G. T. de schakel kunnen vormen tusschen deze munitiecolonne en het bataljon. Alsdan zijn noodig. 8 auto's van 1.35 ton 3) of 39 T. o. v. de behandelde organisatie aan handvuurwapenen (zie blz. 31) hebben wij de volgende veranderingen bepleit: méér\ per cie. 1 munitiekar, d.i. per reg. 12 X 2 24 kar.—30 per bat. 1 kar bij de overige karren 1 geleider 1 res. paard met geleider, d.i. per reg. 3 X 8 24 kar.—30 per mitr. cie. 5 karren 1 res. paard met geleider, d.i. per reg. _ö_kar. JU totaal méér 54 kar.30 minder-, per bat. 1 kar voor gaszoeklichten 1 kar voor pioniergereedschap 4 gaszoeklichtbedienden, d.i. per regiment minder 3X6 18 kar.30 Het regiment telt dus méér 36 kar. 30 De toekomstige veranderingen bij den regimentsstaf door de invoering van de verbindingssectie, de gewenschte motoriseering van den B. 1(de u. 1 zou kunnen vervallen), het indeelen van auto's voor het vervoer van het 2e paar schoenen en de reserve bovenkleeding en het verplaatsen van de muzi kanten naar de hoofdverbaiidplaatsafdeeling, zijn van zoodanig ingrijpenden aard dat wij de hierdoor ontstane veranderingen in de mumtieuitrustmg van het 'regiment thans buiten beschouwing laten en nu slechts rekening houden met de bovenstaande vermeerdering van 36 kar.—30, waardoor het aantal genoemd op blz. 31 stijgt van 634 op 670. 2). Zie noot 2 op blz. 24. 3). Waarvan 7 auto's met 18 kisten 1170 kg. beladen tot 86,6%. 1 auto met 17 kisten 4 paktrommels G. 86,6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 39