In Duitschland heeft men „Kalibereinheiten" vastgesteld voor elk vuurwapen afzonderlijk in hoeveelheden, welke 10 ton wegen. Nederland kent „infanterie-munitierantsoenen", bestaande uit 67.200 patr. No. 1 51.6G0 patr. No. 23, welke voor zoover ons bekend gelden voor een bataljon infanterie en 5 ton wegen. Het is niet eenvoudig om uit deze 3 systemen een keuze te doen, daar wij niet bekend zijn met de overwegingen welke bij bovenstaande vaststelling hebben gegolden. Het schijnt wel dat het gewicht hier een rol gespeeld heeft (zie de getallen 20, 10 en 5 ton). Een aanlokkelijk systeem lijkt het vereenigen van de behoef ten van een bepaald onderdeel in één munitierantsoen, zooals men dat in Frankrijk bij de Divisie gedaan heeft, doch voor ons leger met zijn bijzondere organisatie (1 Divisie en enkele Deta chementen) lijkt ons dit systeem niet aan te bevelen. Ook dient rekening gehouden te worden met de vermoedelijke wijze van optreden van de hoofdonderdeelen van ons leger. Zooals uit ons artikel in het I. M. T. 1932, No. 12 gebleken moge zijn, was het bij de artilleriemunitie, door de bijzondere eischen van verpakking en door het groote gewicht, niet wel mo gelijk een direct verband te leggen tusschen de munitierantsoe nen en de dagvoorraden. Wij meenen dat zulks bij de infanterie- munitie wel mogelijk is, omdat de te vervoeren gewichten hier minder groot zijn. Na ampele overweging komen wij er toe de volgende rantsoe nen voor te stellen: a. het rantsoen P. S. No. 1 geldt voor het regiment infanterie en bedraagt een halven dagvoorraad b. het rantsoen handgranaten geldt voor het regiment infanterie en bedraagt één dagvoorraad c. het rantsoen P. S. No. 5 geldt voor de Divisie en bedraagt één dagvoorraad. Bij de in dit artikel behandelde organisatie bestaan deze rant soenen dus uit a. 288.000 P. S. No. 1 144 kisten a 2000 patrn. 9.360 kg. (kan worvoerd worden op 1 „peloton" van de sectie infanteriemunitie") b. 1.080 handgranaten 30 kisten a 36 hgrn. detonatoren 850 kg. c. rond. 29.952 P. S. No. 5 26 paktrommels G. 416 kg. Het munitierantsoen van onze Divisie zal volgens onze voorstellen dus bestaan uit Zie ook I.M.T. 1932, No. 12, blz. 1061. 42

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 42