hoogte van de meetplaats algebraïsch het product (T BT) X Vv op tellen, waarin Vv de verticale doelsnelheid voorstelt. Wanneer de centrale richtinstrumenten buiten de batterij zijn opgesteld, kan door het aanbrengen van parallaxcorrecties reke ning worden gehouden met den horizontalen afstand van richtin- strument tot midden batterij. Deze correcties kunnen bij toestellen, die volgens de lineaire- snelheid-methode werken, theoretisch juist in rekening worden ge bracht door constructie van de bekende trigonometrische figuren. Bij toestellen, die volgens de hoeksnelheid-methode werken, kunnen de correcties volgens benaderende algebraïsche formules worden geconstrueerd, waardoor echter de nauwkeurigheid achter staat bij die van de lineaire-snelheid-methode. Bij toepassing van laatstgenoemde methode kan ook het ver schil in hoogte tusschen richtinstrument en midden batterij wor den veronzijdigd, door de meethoogte voor dit verschil te cor- rigeeren. De parallax-correcties worden, nadat lengte en richting van de lijn commandopost-centrum batterij (en c. q. ook het hoogtever schil tusschen beide punten) bij het rekenappataat zijn ingesteld, verder meestal geheel automatisch aangebracht. Over het algemeen wordt alleen bij toepassing van de indirecte richtmethode gecorrigeerd voor parallaxom deze correcties ook te kunnen aanbrengen bij de (niet of weinig gebruikelijke) directe richtmethode, zouden zulke complicaties in het vuurleidingstoe stel noodig zijn, dat hiervan wordt afgezien. 5. Het verwerken van de schootstafelgegevens. Terwijl bij schieten in horizontaal terrein de plaats van het doel, behalve door de zijdelingsche richting, volkomen door één gegeven, bv. den afstand, bepaald is, wordt bij de luchtdoel artillerie de ligging van het doel in het schootsvlak, en dus ook elk schootstafelgegeven, door twee grootheden bepaald. Wenscht men dus de schootstafelgegevens zonder eenige be nadering te verwerken, dan moeten zij alle uitgedrukt worden in twee veranderlijken, zooals bv. hoogte en lengte, of wel hoogte en doelhoek. Men maakt hiertoe gebruik van tabellen of grafieken met twee ingangen (grafische schootstafels), waarbij echter aflezing of instelling door bedieningsmanschappen vereischt is. Wil men deze uitschakelen, dan kunnen camoïden worden toegepast, die weliswaar vol-automatisch werken, doch waarvan de berekening en vervaardiging bij den huidigen stand der techniek veel tijd, 49 Een camoïde is een mechanisme tot het automatisch bepalen van de waarde x f (a, b).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 49