en dus veel geld kosten, terwijl bovendien de nauwkeurigheid betrekkelijk gering is. Terwijl men voor het bepalen van richthoek (c. q. elevatie), vluchttijd en tempeering als regel van grafieken gebruik maakt, worden sommige correcties V33.k sis functie vsn eén veranderlijke voorgesteld. Hierdoor is het mogelijk, deze correcties automatisch aan te brengen, zonder in camoïden te vervallen; echter moeten zekere benaderingen, veroorzaakt door den vereenvoudigden vorm van de functie, worden aanvaard. Zoo wordt b.v. de correctie-derivatie soms wanneer men deze correctie in het horizontale vlak aanbrengt verkregen als functie van den vluchttijd. Teneinde voor daginvloeden te corrigeeren, kan men de som der afwijkingen voor een bepaald punt vaststellen door het afgeven van enkele proefschoten. De aldus bepaalde correcties worden daarna verhoudingsgewijs ook voor andere punten in rekening gebracht. Deze vereenvoudiging kan nog verder worden doorgevoerd, door bij het vuurleidingstoestel een „ballistische' hoogte in te stellen, welke wordt verkregen, door de gemeten doelhoogte te vermenigvuldigen met een bepaalden, eveneens langs empirischen weg vastgestelden factor. Grootere nauwkeurigheid wordt verkregen, indien men de ver schillende daginvloeden (dVo, luchtdichtheid, temperatuurverschil) analyseert. Hierbij worden de correcties voor verschillende punten van het schootsvlak gevonden, door voor elk dier punten de som te bepalen van bedoelde daginvloedcorrecties. Zeer bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk, is het bepalen van ab soluut juiste correcties voor wind. In de eerste plaats moet men beschikken over gegevens betref fende den wind, speciaal in de hoogere luchtlagen. Dan moet de ballistische wind voor ieder punt in het schootsvlak worden bepaald deze aequivalente wind is afhankelijk van doelhoogte en afstand en heeft een verplaatsing van het projectiel in ruimte en tijd tengevolge, die wederom afhankelijk is van de schoots- richting. Gesteld dat men beschikt over de noodige gegevens betref fende den toestand van de atmosfeer op het moment van vuren, en bovendien over uitgebreide correctie-tabellen, dan is het mo gelijk deze gegevens, en ook de daginvloeden, op semi-auto- matische wijze te verwerken tot de vereischte correcties op zij- delingsche richting, elevatie, vluchttijd en tempeering. Waar echter de gegevens betreffende den wind meestal vrij onvolledig, dus onjuist zullen zijn, is men wel geneigd, zekere benaderingen ter wille van meerderen eenvoud en automatische werking te aanvaarden. Soms wordt hiertoe aangenomen, dat de ballistische wind alleen afhankelijk is van de doelhoogtesoms ook, dat de verplaatsing van het projectiel, ongeacht den hoek 50

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 50