tusschen schootsrichting en windrichting, steeds in de richting van den wind plaats heeft en een functie is van windsnelheid en bv. vluchttijd. Om de wenschelijkheid van dergelijke metho den echter ten volle te kunnen beoordeelen, zal men dienen te wachten tot de nog in een ontwikkelingsstadium verkeerende luchtdoel-ballistiek meer licht over deze aangelegenheden zal hebben geworpen. Voorloopig kan slechts worden vastgesteld, dat men beter doet de verwerking tot schootstafeldata niet te ver te automatiseeren, daar de mechaniek van een geautomatiseerd toestel zich slecht kan aanpassen aan veranderde ballistische gegevens, waardoor men bovendien gebonden is aan de combinatie vuurmond-lading projectiel, welke bij de constructie van het vuurleidingstoestel als punt van uitgang is aangenomen. 6. Het bepalen van de schietgegevens. De schootsrichting wordt gevonden, door bij de zijdelingsche richting van de trefplaats de CD en de zijdelingsche correctie voor wind op te tellen. De elevatie kan worden verkregen door optelling van doelhoek van de trefplaats, richthoek, ballistische en atmosferische cor recties. De tempeering wordt meestal bepaald door den vluchttijd te corrigeeren voor het verschil tusschen dit gegeven en de tem peering. Deze tempeering moet, alvorens naar de stukken te worden overgebracht, nog worden gecorrigeerd voor ballistische en andere correcties en z. n. voor laadtijd, d. i. de tijd, welke verloopt tusschen het moment van meten van de tempeering en het moment van afvuren. De zijdelingsche voorhoudhoek kan worden gevonden door het verschil te bepalen tusschen de zijdelingsche richting naar de meetplaats en de schootsrichtingevenzoo kan de verticale voor houdhoek worden berekend, door het bepalen van het verschil tusschen den doelhoek van de meetplaats en de elevatie. C. ALGEMEENE BEGINSELEN VAN LUCHTDOEL- AFSTANDMETERS. 1. Inleiding. De afstandmeting is een van de belangrijkste onderdeelen van de vuurleiding, daar de uit den afstand afgeleide hoogte een uit gangspunt vormt voor de berekeningen, die noodig zijn ter be paling van de schietgegevens. De hiervoor gebruikte instrumenten berusten in het algemeen op de volgende beginselen:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 51