In nevenstaande figuur stelt AB een bekenden af stand (basis) voor. Om nu den afstand AD te bepalen, wordt de hoek ABD (of de parallaxhoek ADB 90° ABD) gemeten. Daarna kan AD worden gevonden uitAD AB tg. DBA. D Om nu uit den (schuinen) afstand AD de hoogte DC d. i. de hoogte van D boven het horizontale vlak door A te bepalen, wordt verder de doelhoek DAC gemeten en vindt c men tot slot: DC AD. sin. DAC. 2. Basislengte. Het voor andere doeleinden veelvuldig toegepaste tweeposten- (lange basis-) systeem is onbruikbaar voor het meten van den afstand van luchtdoelen en wel om de volgende redenen a. men kan niet volstaan met één basis, daar het te meten doel zich in alle kompasrichtingen kan voordoen; b. om snel de zekerheid te verschaffen, dat beide posten op hetzelfde doel zijn gericht, zijn ingewikkelde instrumenten en electrische verbindingen noodzakelijk; ook de vereischte gelijktijdigheid der metingen is niet op eenvoudige wijze te verzekeren c. indien een der posten het doel niet kan zien (wolken, nevel, zon) is de afstandmeting onmogelijk d. het twee-posten systeem eischt een groot aantal bedienings manschappen e. het uitzetten van lange bases is tijdroovend f. het aanleggen van een bedrijfszekere verbinding tusschen de posten kost eveneens veel tijd, terwijl minder zekere, kwets bare verbindingen niet aanvaardbaar zijn. In vredestijd behoeven deze bezwaren niet zoo zwaar te worden aangerekend, zoodat het twee-posten systeem, dank zij de hiermee bereikbare groote nauwkeurigheid, een zeer waardevolle toepassing vindt, o.a. bij het controleeren van oefeningsuitkomsten van afstandmeters, van hoogte en koers van een oefendoel en bij het meten van schootstafel- en windgegevens. Voor oorlogsgebruik is men echter aangewezen op een z. g. „self-contained" afstandmeter. Daar de theoretische nauwkeurigheid van de metingen recht evenredig is met de basislengte, is uit dien hoofde een groote basis gewenscht. In de practijk blijkt echter, dat men door opvoering van de basislengte zekere fouten eveneens vergroot, waardoor de nauwkeurigheid van de metingen slechts in beperkte mate kan worden verbeterdbovendien is 52 A D B A

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 52