D. ALQEMEENE BEGINSELEN VAN TRANSMISSIE-SYSTEMEN VOOR LUCHTDOELARTILLERIE. I. Inleidende beschouwingen. De overbrenging van de centraal-bepaalde sclüetgegevens naar de stukken moet v. z. m. continu zijn en op bedrijfszekere en snelle wijze geschieden. Het continu doorgeven van de steeds veranderende schietge- gevens is noodig, teneinde het vuurtempo zoo hoog mogelijk te kunnen opvoeren. Door gebruik te maken van een electrisch wijzersysteem is het mogelijk, dat de stukken doorloopend voor schootsrichting, elevatie en tempeering zijn ingesteld de vuur- snelheid ondervindt zoodoende geen vertraging door het over brengen van de schietgegevens. Bij telefonische overbrenging is een doorloopend ingesteld zijn onmogelijk en kan de maximum vuursnelheid alleen worden be reikt ten koste van nauwkeurigheid. Een zoo groot mogelijke bedrijfszekerheid wordt verkregen door toepassing van een betrouwbaar electrisch wijzersysteem, waarbij, daar alle gesproken commando's worden vermeden, de kans op fouten zeer gering is. De ingewikkeldheid en de kwetsbaarheid van een dergelijke installatie leveren echter onder oorlogsomstandigheden een zeker risico op, zoodat, naast een electrisch wijzersysteem, een reserve systeem, bv. in den vorm van telefonische overbrenging, noodzakelijk moet worden geacht. De snelheid van overbrenging van de schietgegevens is van grooten invloed op den voorlooptijd, d. i. de tijd, welke verloopt tusschen het moment van berekenen van de schietgegevens en het springen van het projectiel bij het doel. Bij toepassing van een electrisch wijzersysteem gaat er geen tijd verloren met aflezen, overbrengen en instellen van de gegevensde snelheid van trans missie is dus tot een maximum opgevoerd, de voorlooptijd in verband hiermede zoo kort mogelijk. Bij overbrenging langs telefonischen weg daarentegen kosten bedoelde handelingen eenigen tijd, waardoor de voorlooptijd met een zekeren bedieningstijd wordt verlengd. II. Electrische w ijzersystemen. 1. De grondbeginselen. Een electrisch wijzersysteem bestaat in hoofdzaak uit eenige gevers aan het vuurleidingstoestel, eenige ontvangers aan de vuur- 58 Het geven van de richting aan het geschat door middel van motoren, welke in de plaats van bedieningsmanschappen treden, is hier geheel buiten beschouwing gelaten, aangezien dit vraagstuk nog in zijn eerste ontwikkelingsstadium verkeert.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 58