grooter de kans op storingen door het vermeerderde aantal ver bindingspunten. De verbinding van de kabels met de draaiende deelen van vuurleidingstoestel en vuurmonden kan geschieden door middel van contactstoppen, dan wel door sleepcontacten. Wanneer men gebruik maakt van een contactstop moet de kabel bij het veranderen van den stand van het draaiende deel over een zekeren hoek (bv. eenige malen 360°) worden getordeerd. Is door het volgen van het doel de grens van het draaiïngsgebied bereikt, dan belet een sluitinrichting verdere torsie van den kabel. Om in dit geval den kabel terug te winden wordt dan veelal de stop uitgenomen en dus het contact tijdelijk verbroken. Dit kan bij step-systemen licht aanleiding geven tot out of step ge raken indien de stand van het vuurleidingstoestel wordt gewijzigd, terwijl de stop bij toestel of kanon is uitgenomen. Daar bovendien de voortdurende wringing van den kabel een vernielende werking uitoefent op de aderen en op de isolatie, is deze wijze van verbinding aan ernstige bezwaren onderhevig. Bij gebruik van sleepcontacten worden genoemde nadeelen on dervangen en is het aantal omdraaiingen onbeperkt. Echter eischt deze constructie speciale voorzieningen, teneinde het indringen van vocht en vuil tusschen sleepringen en stroomafnemers te voor komen door oxydatie of vervuiling zullen nl. stroomonderbre- kingen vonkvorming en inbrandingen worden veroorzaakt. 4. Wisselstroom of gelijkstroomstroombron. Wisselstroom verdient voor het overbrengen van energie over groote afstanden over het algemeen de voorkeur boven gelijk stroom voor afstanden als voorkomen tusschen commando-post en luchtdoelbatterij komt dit voordeel echter niet tot uiting. Bij gelijkstroom doen zich corrosie-verschijnselen voor, welke door polarisatie worden veroorzaaktdaar deze corrosie echter slechts op den langen duur en bij hooge spanningen optreedt, behoeft ook hiermede in het onderhavige geval geen rekening te worden gehouden. Zoowel wissel- als gelijkstroom kunnen, z. n. na bepaalde voor zieningen, worden betrokken van een bestaand net, indien dit op de gewenschte plaats aanwezig is. Daar echter een dergelijk net in oorlogstijd niet voldoende bedrijfszeker is, moet elke luchtdoelbatterij over een eigen stroom bron, bv. in den vorm van een motor met generator, beschikken eventueel kan hiertoe gebruik worden gemaakt van den motor van een der tractors (mobiele batterij). Bovendien is vaak een accu-batterij aanwezig, die bij plotselinge storing, of wanneer de motor te veel geraas zou veroorzaken (bij nachtluistertoestellen), de benoodigde energie kan leveren, welke z. n. wordt omgezet in wisselstroom. 61

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 61