5. HET VERSLAG DER LEGER-POLITIE-COMMISSIE. Als gevolg van de noodzaak tot diepingrijpende bezuiniging, ook op de uitgaven voor de machtsmiddelen, deed zich de vraag voor, in hoeverre het mogelijk zou zijn een doelmatige en tot mindere uitgaven leidende oplossing inzake de handhaving van de inwendige veiligheid des Lands te verkrijgen door de verso beringen op beide machtsmiddelen leger en politie, in onderling verband te beschouwen. De beantwoording van deze vraag werd de bij Gouvernements Besluit van 22 Januari 1931 No. 2Z ingestelde legerpolitiecommissie voorgelegd. Haar werd tot taak gesteld het onderzoeken van de mogelijkheden om door reorganisatie, samenwerking en versobering van de in de gewesten buiten Java en Madoera aanwezige sterkten van leger en politie de voor de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid in eik dier gewesten noodig geoordeelde machtsmiddelen te kunnen verkrijgen tegen zoo laag mogelijke kosten en het doen van terzake dienende voorstellen aan de Re geering. Voorts had de commissie een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de infanterie op Java, waarvan, zonder andere mogelijkheden uit te sluiten, in het bijzonder te noemen de ma rechausseebataljons, ook een aandeel te doen nemen in den po- litioneelen arbeid. Bij gebleken mogelijkheid daartoe, zou de commissie aangeven op welken voet zulks zou kunnen geschieden, waarbij rekening diende te worden gehouden met de omstandig heid, dat het Javaleger, behalve de taak van orde en rust, ook gedeeltelijk c, q. een defensietaak zal moeten vervullen, voor welke laatste taak het, behoudens de beide marechausseebataljons, uiteraard in normale tijden moet worden geoefend. In de door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal bij de opening van den Volksraad op 15 Juni j. 1. gehouden rede werd erop gewezen, dat de instelling van de legerpolitiecom missie wel bewijst, dat men in de richting van politiewerk door het leger zoover wil gaan als mogelijk is. Hoewel de ten uitvoer te leggen maatregelen risico's bevatten, neemt de Regee ring deze slechts onder den drang van de omstandigheden op Hare verantwoording. Zij vertrouwt in deze op den geest van het Indische leger, dat offers weet te brengen, wanneer die noodzakelijk zijn, trouw blijft onder moeilijke omstandigheden en niet opziet tegen een verzwaring van taakop den politieken toestand, welke in het algemeen goed is te noemenop het gezonde verstand van de bevolking en tenslotte op Haar vaste 74

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 74