voornemen, om elke verstoring van rust en orde met kracht tegen te gaan en spoediger in te grijpen dan onder meer normale omstandigheden wellicht zou geschieden. De legerpolitiecommissie diende op 18 Juli haar verslag in. Vooropgesteld zij, dat de commissie zich op het standpunt heeft gesteld, dat de door haar voorgestelde maatregelen het karakter behooren te dragen van crisismaatregelen, waarvan er wellicht eenige zijn, welke van blijvenden aard zullen kunnen zijn. In elk geval zal, wanneer de financieele toestand des Lands in eenigszins belangrijke mate zal zijn verbeterd, naar het oordeel der commissie, het geheele vraagstuk opnieuw onder de oogen moeten worden gezien. De voorstellen en conclusies, waartoe de commissie als gevolg van het gehouden onderzoek is gekomen, kunnen zeer in het kort als volgt worden samengevat I. Java. De sterkte der veldpolitie op Java kan worden verminderd met 600 posthuiscommandanten en agenten. De 6 marechausseecompagnie├źn op Java, tot een gezamenlijke sterkte van 1200 man, worden in haar geheel opgeleid voor de uitoefening van de taak der veldpolitie. Een gedeelte van het personeel nl. de officieren en een deel van het kader zoomede de benoodigde motorrijders zal een politioneele opleiding volgen aan de politieschool te Soekaboemi en zal daarna, z. n. bijgestaan door eenige instructeurs van de politie, het overige gedeelte der militairen voor de politietaak voorbereiden. De helft wordt ter beschikking gesteld van het Binnenlandsch Bestuur voor het verrichten van veldpolitiediensten, terwijl de andere helft in volledig militair verband in de garnizoenen blijft. Beide helften wisselen elkaar b. v. om het jaar af. II. Buitengewesten. De sterkte van de troepenmacht in de Buitengewesten kan in totaal worden verminderd met 69 brigades. De in een gewest gelegerde, tot het uiterste minimum teruggebrachte troepenmacht kan tot op zekere hoogte, afhankelijk van mogelijkheden en be hoeften, belast worden met het verrichten van politiediensten. De sterkte der veldpolitie gewapende politie in de Buitenge westen kan in totaal worden verminderd met 384 posthuiscomman danten en agenten der veldpolitie en 190 man gewapende politie. Veldpolitie dient te worden ingesteld in Celebes en Onderhoo- righeden tot een sterkte van 80 posthuiscommandanten en agenten en in Timor en Onderhoorigheden tot een sterkte van 240 post huiscommandanten en agenten. 75

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 75