6. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE door A. GOTTSCHAL, Kapitein der Infanterie. (Vervolg, zie I. M. T. 1932, Nrs. 7 en 10). HET SLOT DER EERSTE PHASE. I. Inleidend overzicht van het in de voorafgaande maanden verhandelde. De eerste phase van de ontwapeningsconferentie eindigde met het besluit, genomen tijdens de achttiende volledige zitting op 23 Juli, om de bewapeningsvacantie (zie Org. N. I. O. V., Jan.'32, blz. 26 1. k.) met vier maanden te verlengen, waardoor deze in plaats van op 1 November '32 den lsten Maart '33 zal komen te eindigen. Dit besluit van de conferentie, door de Algemeene Com missie in ontwerp aan haar voorgelegd, werd aangenomen met 49 stemmen en was een noodzakelijk gevolg van de door de Algemeene Commissie eenige uren tevoren aangenomen resolutie, waarin o. m. was opgenomen, dat het Bureau (bestaande uit den voorzitter Henderson, den eere-voorzitter Motta, de 14 ondervoor zitters der conferentie en de vier voorzitters van de groote, ver tegenwoordigers van alle landen tellende commissies voor de land-, zee- en luchtmacht en de defensie-uitgaven) eerst in de week, welke 19 September begon, wederom zou bijeenkomen en de Alg. Comm. hoogstens 4 maanden daarna haar werk zou hervatten. De rustige voortzetting van de conferentie diende alzoo door verlenging van het bewapeningsbestand te worden verzekerd Zoolang men weigert te erkennen, dat met deze conferentie de vrede niet wordt gediend, doch men integendeel van de voortzetting te dezen opzichte gunstige resultaten verwacht, zal met de bo vengenoemde verlenging zeer waarschijnlijk niet kunnen worden volstaan. Het is evenwel de vraag of een volgende maal nog een meerderheid voor zulk een maatregel kan worden gevonden, want zooals te verwachten was (zie Org. N. I. O. V., Jan.'32, blz. 32 r. k.) zijn de politieke tegenstellingen intusschen verscherpt. Die ver scherping is in de eerste plaats te danken aan de over de geheele wereld krachtiger wordende nationaal-economische politiek, die een sfeer van wantrouwen kweekt en verwijdering doet ontstaan 79

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 79