ad e. Zooals te verwachten, werd uit den inhoud van dit punt afgeleid, dat de Vereenigde Staten aanneming of verwerping der voorstellen in hun geheel zouden eischen. Later is evenwel geble ken, dat die conclusie niet juist was. Inderdaad hebben de Ver. St. het vlootvraagstuk reeds eenige malen geheel afzonderlijk behandeld (Washington en Londen), terwijl Frankrijk daartegen altijd gekant was. Wat dus precies de bedoeling was met de vermelding van onderwerpelijk beginselpunt in de vermelde be woordingen is niet duidelijk. Op grond der vorenvermelde beginselen werd door Amerika voorgesteld de bewapeningen in het algemeen met een derde te verminderen, welke vermindering in de verklaring als volgt wordt uitgewerkt Landmacht. Zooals reeds tijdens de algemeene beschouwingen in Februari door de Amerikaansche delegatie was gepropageerd (I.M.T. 1932, No. 7, blz. 580), werd ook in dit Amerikaansche voorstel afschaf fing voorgesteld van tanks, chemische oorlogsmiddelen en zwaar mobiel geschut (het laatste zonder vermelding van kalibercijfers). Ook de idee van een splitsing der landmacht in een z. g. „police component" en een „defence component" (zie punt 8 van het Februari-memorandum) werd gehandhaafd. Het voor de verde diging tegen buitenlandsch geweld bestemde deel der legers zou met een derde moeten worden verminderd, terwijl de „police component", bestemd voor de handhaving van de inwendige orde en rust, onaangetast zou blijven. Dit deel zou naar evenredigheid van de bevolkingssterkte moeten worden berekend naar den maat staf van de bij het Verdrag van Versailles aan Duitschland toe gestane 100.000 man. Voor koloniale mogendheden zou volgens het voorstel voor de bepaling van het politiedeel een correctie worden toegepast. De conferentie zou reeds lang beëindigd zijn, als het vraagstuk der landmachtvermindering zoo eenvoudig was als het Ameri kaansche voorstel het hier doet voorkomen. In de C. P. D. heeft Frankrijk jarenlang betoogd, dat de factor bevolkingssterkte alleen nooit de maatstaf mag vormen voor de vaststelling van de verhou ding in legersterkten, terwijl aan den anderen kant Duitschland b. v. nooit genoegen zal nemen met de vaststelling van een hoogeren berekeningscoëfficient voor de koloniale mogendheden, zoolang het niet het grootste deel van zijn oude koloniën heeft teruggekregen en dan zou het nog het nadeel moeten aanvaarden, dat Frankrijk zijn koloniën in Afrika dichter bij het moederland heeft liggen. Luchtmacht. Dit punt vermeldde de afschaffing van bombardeervliegtuigen en het verbod van bombardement uit de lucht. 83

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 83