kon weerhouden naar aanleiding dier voorstellen op te merken, dat de overeenstemming, welke men bezig was in onderhandsche gesprekken na te streven, niet door „eenzijdige" verklaringen viel te bereiken. Hij noemde verder eenige punten op, waarin Enge land verder wilde gaan dan het voorstel-Hoover, speciaal wat betreft de onderzeebooten, welke Engeland zooals bekend geheel wil afschaffen of op zijn minst tot een veel geringer maximum grootte per boot wil terugbrengen dan 1200 ton (n. 1. 250 ton) en de slagschepen, waarvoor het gaarne een maximum van 22000 ton per schip in plaats van de thans toegestane 35000 ziet be paald, met gelijktijdige vermindering van het max. kaliber der kanons van 16 op 11 inches. Voor kruisers wordt door Engeland een vermindering geëischt van 10 000 tons tot 7000 en voor de bewapening daarvan van 8 tot 6.1 inches. In tegenstelling met Amerika wil Engeland echter niet het aantal dezer schepen ver minderen. Ten aanzien van het land- en luchtmachtgedeelte bevatte het officieele Engelsche antwoord op het voorstel-Hoover allerlei voorbehoud. Het valt verder op, dat in dat antwoord op verschil lende plaatsen de nadruk wordt gelegd op de noodzakelijkheid gezamenlijk door het doen van practische, uitvoerbare voorstellen opbouwend werk te leveren en niet op eigen aambeeld te blijven hameren. Duidelijk blijkt, dat het voorstel-Hoover als een on- practische „declaration of isolated action" wordt beschouwd. Frankrijks eerste gedelegeerde, Boncour, verklaarde de voor stellen met belangstelling en sympathie te verwelkomen „pro positions nettes, directes, simples, peut être même trop simple Hij noemde op een andere plaats de voorstellen te vèr gaand in verband met den bestaanden graad van veiligheid. En over het Kellogg-Pact sprekend, vroeg hij zijn Amerikaansche collega's, welke sancties zij tegenover een overtreder daarvan dachten toe te passen. In totaal spraken 36 delegaties zich over de Amerikaansche voorstellen uit, nadat de Alg. Comm. zich formeel bij de mee ning van den voorzitter, Henderson, had neergelegd, dat de Ame rikaansche mededeeling diende te worden beschouwd als deel uit makende van de in gang zijnde besprekingen. Bijna alle delega ties betuigden haar instemming met het voorstel-Hoover, terwijl slechts enkele het door Frankrijk en Engeland gegeven voorbeeld volgden om zich te bepalen tot een door velerlei voorbehoud beperkte betuiging van sympathie en bereidwilligheid tot bestu deering. Nederland verklaarde de voorstellen zonder voorbehoud te aanvaarden. Oppervlakkig beschouwd een merkwaardige eensgezindheid en een groot succes voor den President Hoover. Achteraf bleek dit alles echter slechts schijn Tegen begin Juli ging men zich rekenschap geven van de noodzakelijkheid om, alvorens voor een wellicht lange zomer- 85

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 85