II. De conclusies van de eerste phase der con- ferentie. Dit deel somt als volgt de punten op ten aanzien waarvan overeenstemming is verkregen en welke in de te sluiten conventie zullen moeten worden geregeld 1. Luchtmacht. Luchtaanvallen tegen de burgerbevolking zullen absoluut ver boden zijn. De partijen zullen zich voorts onder elkander ver binden elk luchtbombardement te verbieden, onder voorwaarde, dat overeenstemming worde verkregen over de maatregelen om dit verbod inderdaad te doen naleven. Onder die maatregelen worden begrepen beperking in aantal en qualiteiten der militaire luchtvaartuigen en reglementeering en openbaarheid van de burgerluchtvaart, terwijl bovendien de bur gerluchtvaartuigen, welke zekere limieten te boven gaan onder een internationaal regiem zullen worden gesteld om een onwettig gebruik te beletten hierbij zal een uitzondering worden gemaakt voor die streken, welke zich voor zulk een regiem minder goed leenen 3. Landmacht. a. Artillerie. De zware soorten artillerie, welke in ieder geval aan een maxi mum kaliber zullen worden gebonden, zullen bovendien in het aantal vuurmonden worden beperkt. Als een afzonderlijke groep artillerie zal worden beschouwd die in vaste opstellingen, onder voorwaarde, dat een afdoende methode wordt gevonden om snelle verandering van deze groep tot mobiele artillerie te beletten. In dat geval zal voor kustartil- lerie een maximum kaliber worden vastgesteld, dat niet lager zal zijn dan dat van het zwaarste scheepsgeschut. Voorts zullen daarnaast nog worden onderscheiden le vestinggeschut (mits onder de bovenvermelde voorwaarde vallende) en 2e mobiele artillerie, elk met een eigen maximum kaliber, doch het maximum van de tweede soort belangrijk lager dan dat van de eerste. b. Tanks. Tanks zullen aan een maximum gewicht worden gebonden. 2. Chemische, bacteriologische en brandstichtende strijdmiddelen. Deze middelen zullen worden verboden op de wijze als aan bevolen in het rapport van het betrokken comité (Zie I. M. T. 1932, No. 10, blz. 828). 87

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 87