4. Toezicht. Er zal een Permanente Ontwapenings-Commissie worden in gesteld, samengesteld en voorzien van de bevoegdheden als aan gegeven in deel VI van het ontwerp-conventie van de C. P. D., met een zoodanige uitbreiding daarvan als de conferentie zal noodig oordeelen om nakoming van de conventie te verzekeren. III. Voorbereiding van de tweede phase van de conferentie. In dit deel wordt aan het Bureau, waarin ook Nederland sedert 20 Juli is vertegenwoordigd door de verkiezing van onzen gede legeerde Dr. E. Moresco tot voorzitter van de maritieme com missie, verzocht tijdens de verdaging der Algemeene Commissie aan het werk te blijven om, c. q. met behulp van een redactie commissie, den tekst te ontwerpen voor de punten, waaromtrent reeds overeenstemming is verkregen. De ontworpen teksten zullen onmiddellijk aan alle delegaties worden toegezonden. Voorts zullen punten, welke grondige bestudeering vereischen, worden onderzocht öf door het Bureau öf door comité's met medewer king van de belanghebbende regeeringen. Als zoodanige punten noemt de resolutie De personeelssterkten. Strikte beperking en een werkelijke vermindering van de effec tieven moeten worden tot stand gebracht. Daartoe zal het Bureau, bijgestaan door de delegaties, welke het daarvoor uitnoodigt, het daarop betrekking hebbende deel van het voorstel-Hoover onder zoeken. Rekening moet worden gehouden met de eischen der verdediging voor ieder land afzonderlijk en den aard zijner strijd krachten. 2. Beperking van de defensie-uitgaven. De commissie voor de defensie-uitgaven wordt uitgenoodigd zoo spoedig mogelijk verslag uit te brengen, waarna het Bureau op grond van dat verslag een plan zal uitwerken om, rekening houdende met de bijzondere omstandigheden van de verschillen de staten, beperking van en openbaarheid in defensie-uitgaven te verkrijgen, met het doel de financieele lasten van de mensch- heid te verlichten en te voorkomen, dat de bij conventie vast te stellen maatregelen tot quantitatieve en qualitatieve ontwapening zouden worden geneutraliseerd door perfectionneering of uit breiding van de toegestane wapensoorten (dit plan bedoelt dus een internationaal systeem van controle op de defensie-begrootingen of -uitgaven als uiting van het onderlinge wantrouwen bij voor baat wordt twijfel geuit aan den goeden wil tot nakoming van de verplichtingen, welke de staten misschien in de toekomst op zich zullen nemen 88

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 88