3. Handel in en vervaardiging van wapens. Het Bureau wordt uitgenoodigd een speciaal comité samen te stellen tot het ontwerpen van voorstellen beoogende den handel in en de vervaardiging van oorlogstuig, zoowel van particuliere zijde als van staatswege, aan regelen te binden. 4. Bewapening ter zee. In verband met het voorstel-Hoover worden de mogendheden, welke de overeenkomsten van Washington en Londen ondertee kenden, uitgenoodigd opnieuw samen te komen tot het ontwerpen van maatregelen ter verdere vermindering van de bewapening ter zee om als onderdeel van de algemeene conventie te worden opgenomen. Den anderen mogendheden wordt verzocht na te gaan welke beperkingen (over vermindering der bewapening ter zee van deze staten wordt niet gesproken) zij in verband met de genoemde overeenkomsten en het in deze resolutie vervatte al gemeene ontwapeningsplan, kunnen aanvaarden. 5. Schendingen. De voorziening in de middelen, welke moeten worden toege past bij schending der verbodsbepalingen betreffende luchtbom bardement en het gebruik van gas, bacteriologische en brand stichtende strijdmiddelen, zal evenals die bepalingen zelf bij volken- rechterlijke regels worden vastgesteld. (Wie gelooft er nog in de objectieve toepassing van strafmaatregelen met voorbijgaan van eigen belangen 6. Verdere werkzaamheden van de conferentie. Het Bureau zal bijeenkomen in de week, welke 19 September begint, terwijl hoogstens vier maanden daarna de Algemeene Com missie haar werk zal hervatten. IV. Algemeene voorzieningen. Hierin wordt alleen vastgesteld, dat de resolutie niet vooruit loopt op verdere maatregelen van ontwapening, welke de con ferentie alsnog zal willen nemen, of op voorstellen van politieken aard door verschillende delegaties ingediend (o.a. Duitschlands eisch van gelijkstelling). V. Het bewapeningsbestand. Om te verzekeren, dat tijdens de schorsing der werkzaamheden en den duur der tweede phase van de conferentie geen mogend heid stappen zal doen, welke de voorbereiding van de Alg. Ontw. Conventie zal beïnvloeden beslist de conferentie den mogendheden aan te bevelen het bewapeningsbestand met vier maanden te verlengen, (zie verder onder het inl. overzicht hier voren). 89

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 89