met 33 tegen 6 stemmen en 10 onthoudingen, zoodat Nederland, in verband met de gevolgde procedure ter conferentie, kan wor den geacht tegen dit punt van de resolutie te hebben gestemd. (Het amendement beoogde beperking van alle artillerie in quan- titatieven en qualitatieven zin). Voorts verklaarde onze eerste gedelegeerde het te betreuren, dat naast een algemeen verbod van luchtbombardement, niet ook een verbod van het hebben van bombardeervliegtuigen en van oefening in het werpen van bommen was opgenomen, dat ten aanzien van tanks geen concrete bepaling was geformuleerd en dat hetgeen omtrent de beperking van kaliber en aantal der land machtkanonnen werd gezegd geen practische waarde had. De politieke constellatie ter conferentie heeft in het beschreven tijdvak eenige neiging tot wijziging vertoond. Het is n. 1. enkele malen voorgekomen, dat België, Polen en Tsjechoslovakije zich losmaakten van de Fransche groep en zich aansloten bij de neu tralen. Hierdoor was het o. a. mogelijk enkele wijzigingen door deze groep voorgesteld overgenomen te krijgen. De voornaamste daarvan had betrekking op de formuleering van de door het Bureau nader te bestudeeren punten, waaronder in het ontwerp alleen de particuliere wapenfabricage (en handel) was genoemd, hetgeen in dien zin werd gewijzigd, dat ook de staatsfabrica- ge onder het in te stellen toezicht zou komen. Naar het voorkomt kunnen evenwel uit die neiging tot hergroepeering ter ontwape ningsconferentie voorloopig ten aanzien van de ontwikkeling der Europeesche politiek geen conclusies worden getrokken. Daarvoor zijn de leden der Fransche groep uit anderen hoofde te nauw aan Frankrijk verbonden. 92

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 92