wegelijkheid als de infanterie, maar [kan daarentegen, ook in terrein zonder wegen, zeer bewegelijk worden gemaakt. Alvorens deze beschouwing verder op te bouwen, moge thans eerst een enkel woord volgen over de een- en tweemanstank. De Engelsche eenmans-tank (Morris Martell, Garden Llovd) slechts 4 /2 voet breed, 8 voet lang en 5 voet 4 duim hoog tot aan den top van den kleinen gepantserden toren, kan zich in elk terrein bewegen, waar een pakpaard zich bewegen kan, door bosschen, tegen bergpaden, over zachten en moerassigen grond- het gewicht is 2 tot 2'/? ton; de snelheid van 40 tot 50 KM. de bewapening een mitrailleur; de machine wordt met de voeten bestuurd; het wapen wordt met de handen bediend. En in dit opzicht^aldus Liddell Hart is deze moderne „knight in armour zijn middeleeuwschen voorganger verre voor- hij behoeft geen zwaar gewicht aan kuras of pantser zelf te dragen, zijn beide handen zijn vrij, instede van de teugels te houden, hij heeft, zoodra hij uitstijgt en te voet gaat vechten geen paardenhouder noodig. Verder biedt hij een zoo klein doel, dat het in min of meer begroeid terrein dikwijls eerst op enkele honderden meters afstand werd opgemerkt, coming on so fast, that it covered the intervening distance in less than a minute what chance would artillerij have to hit so small and so elusive a target?" De tweemans-tank heeft als voordeel, dat één man vuurt en een man de machine bedientwordt een der inzittenden ge troffen, dan is de machine nog niet buiten werking; bovendien kan de schutter desgewenscht buiten de machine optreden, zonder dat deze behoeft achter te blijven. Daartegenover bezit de eenmans-tank het voordeel, dat zij in dubbel zoo grooten getale kan worden aangewend en kleinere en veel meer verspreide doelen biedt; bovendien „no man has never wanted to put two men on a horse, one to hold the reins and the other to fight!" Verschillende Engelsche schrijvers berekenen voorts, dat vooral bij massaproductie deze kleine machine goedkoop en gemakkelijk aan te makenzal blijken; Liddell Hart is echter wel zeer opti mistisch bij zijn berekeningen John K Christmas berekende in The A. Q. de volgende bedragen Een licht tankbataljon kost per jaar aan uitrusting £467.533; r 'dem aan officieren 145.000; .e infanterieregiment bedrage deze respt 108.366 en 605.000. M. a. w. een licht tankbataljon zou rond 100.000 per jaar goedkooper zijn dan een infanterieregiment. En aldus fantaseert Liddell Hart verder „imagine two op posing armies, one with a hundred thousand ordinary infantry, the other with sixty thousand odd mechanical infantrijeach 204

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 12