reide,™ateriee! te kunnen beschikken, wordt eventueel zoo vlug mogelijk een hulpbrug gebouwd. g ad type c (hierbij wordt aangenomen, dat de bestaande over gangen onbruikbaar gemaakt zijn) Hoewel wij dit type overgang, dat uit een oogpunt van leiding eSennsteU°°hii '1°^ e1i technische "'trusting zeer hooge zeer groot pmrh t 7™ f vermijden, wordt dz. de kans g.eacht dat mede in verband met het min of meer gebonden zijn onzer troepenmacht aan een grooten, veelal eeni- gen verkeersweg en de maatregelen van den vijand dit type vergang noodgedwongen zal moeten worden aanvaard willen wij met het initiatief prijsgeven. Bij dit type rivierovergang vormen een uiterst zorgvuldige tot rassinïld® gaande. ,yoorbereiding, volkomen geheimhouding, ver rassing en misleiding, meesterschap in de lucht en een ruime aun art,Iien.e en Pioniers (met materieel) onvoorwaar delijke eischen voor het welslagen der rivierforceering. Evenmin als voor elke andere oorlogshandeling, kan ook hier een schema .vo.orgeschre.ven' daar de tactische toestand en de tech nische eischen en uitrusting tot een zoo gunstig mogelijk compro mis vereenigd, voor elk geval een eigen oplossing voorscSen De tactische en technische verkenningen moeten dan ook zoo ïaaten^Tgel'jk Z'J" e" ha"d in hand gaan" Evena's in geval b vprr °ok ,hler een »eerste echelon" met snelle overgangsmiddelen echter krachtlpp 2 een.bruggenhoofd in. Daar dit echelon afcioïm dge aanvallen vrijwel geheel zelfstandig moet kunnen vlrH e" bruggenhoofd voldoende ruim moet zijn om den verderen overgang zooveel mogelijk aan artillerievuur (althans te onttrekken en ontwikkeling der vol gende hoofdmacht met te belemmeren, moet dit eerste echelon een behoorlijke sterkte hebben (Inf., extra mitr., Inf geschut en eventueel Art., Cav. en Wr.). Het beschikken over groot ïl°r22<?hTschap en opvouwbare draadrollen kan voor het f m m' op hardnekkige verdediging van het brug genhoofd van groot voordeel zijn. Overgang der eerste afdee- vJandelhken npanbrekenK begunstigt het eigen optreden op den vijandelijken oever en beperkt het blijkens de praktijk bii veSdenVonaahnP,-HChler voorkomen dooreen raken der verbanden op beide oevers. Afwisseling t. a. v. het tiidstio van Zrg !?1)na.tuurl«ï b,J opeenvolgende gevallen geboln ïang- e L I TT eiding !,6rdient in het a,gemeen geen aan- hnpuaoih' verrassing daardoor verloren gaat. Een groote hoeveelheid overzetmiddelen en(of) snelvlotbruggen is voor het eerste echelon vereischt, niet alleen omdat daarbh over een breed geworoen 2 ^2 tf°!f geliiktiidig op den anderen oever geworpen moet worden, doch mede voor het onderhouden der

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 22