sonenauto kan, indien de materialen ter plaatse gereed liggen, door een brigade pioniers een halve sectie) in acht uur wor den vervaardigd hiervoor benoodigd honderd bamboes. Vlotten van petroleumblikken zijn voorts te gebruiken. Hiervoor is echter een groot aantal goed dicht gesoldeerde blikken ver- eischt, welk materiaal veelal niet in voldoende hoeveelheid en bijtijds verkrijgbaar zal zijn. (Beperkt) voorbereid brugmaterieel is slechts aanwezig in den vorm van een drijfzakkenbrug en een drumvlotbrug. Drijfzakkenbrug. Van deze brugsoort is in totaal ruim 100 m. bij de genietroe pen aanwezig (K.M.G.). Aannemende, dat alle aanwezige drijf- zakken bruikbaar zijn, zijn er dan nog ongeveer dertig drijfzakken over voor reserve of voor vlotten. Vulmateriaal voor de zakken moet ter plaatse worden gekapt of verzameld, dan wel worden opgevoerd. Ook van dit materieel werden vervoerwijze en in deeling nog niet vastgesteld. Het draagvermogen dezer brug omvat opgesloten Infanterie met eenen, wielrijders, draagpaarden voor munutie en mitrailleurs. Tijd noodig voor een geoefende sectie pioniers voor het vullen van de voor een 50 m. lange brug noodige zakken 1 uur (noodig 2340 kg. vulmateriaalvoor het vervolgens gereed maken en aanbrengen l1/2 a 2 uur. Tijd noodig voor een sectie pioniers voor het vullen van de voor een 100 m lange brug noodige zakken 2 '/2 uur (noodig 4680 kg. vulmateriaal!), voor het vervol gens gereedmaken en slaan 3 uur. Drumvlotbrug. Van deze brugsoort is eveneens 100 m. bij de genietroepen (K. M. G.) aanwezig. Tot indeeling van dit materieel in men nog niet overgegaan. Het draagvermogen der brug omvat gesloten Infanterie met vieren met G. T. en B. T., cavalerie, wielrijders, aangespannen A bg en A vd en l'/4-t. auto's; de maximum toe te laten asbelasting bedraagt 1.6 t. Dekbreedte is 2.30 m. Tijd noodig voor het slaan door een geoefende sectie pioniers, indien het materieel op den oever is aangevoerd, voor een brug lang 50 m. ongeveer 3 uur, idem voor een brug lang 100 m. door twee secties pioniers ongeveer 4 uur. Pontonbrug. Met behulp der bij de genietroepen aanwezige pontons zie hierboven onder „pontons"zou desnoods ongeveer 40 m. lichte 220 d. BRUGGEN

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 28