Want. infanterie plus artillerie kon den tegenstander wel binden, vasthouden, belemmeren in de vrijheid zijner bewegingen, maar den beslissenden slag geven, zooals de groote ruitermassa dat vroeger vermocht (Zorndorfdat kon zij niet bereiken, omdat zij èn snelheid èn schokvermogen miste. Het gevecht is tenslotte, uiteindelijk, altijd en overal hetfron- tale breken van een vijandelijken weerstand, zij het dan ook, dat op het punt der beslissing een numerieke en onvoorbereide minderheid inderhaast tot een geïmproviseerde verdediging moet overgaan. En in dat gevecht werd de wisselwerking tusschen vuur en beweging, welke steeds meer ten gunste van de vuuruitwer- king doorsloeg, oorzaak dat de beslissing steeds in een langza mer, een geleidelijker tempo werd verkregendat, wat Napoleon bij Austerlitz in enkele uren gelukte, kostte in'70/71 dagen, in den Russisch-Japanschen oorlog reeds weken. Bovendien bleek, dat bij een te gewelddadige versnelling van het proces niet alleen zeer hooge, maar ook voor den aanvaller fnuikende verliezen werden geleden: het versnelde proces bij Kiinersdorf tegen de Russen verplichtte Frederik den Qrooten hun een gouden terugtochtsbrug te bouwen de tactisch misda- dige aanval van de Pruisische Qarde op St. Privat La Montagne (namiddag van 18 Augustus '70) heeft zich later in den volkskrijg in Frankrijk bitter gewroken. De beweging, dat is dus in wezen de aanval, bleek slechts mogelijk en uitvoerbaar mits gedragen door toereikende eigen wapenuitwerking. „Der Angriff besteht im Vortragen des Feuers an den Feind" leerde het Duitsche Inf. Reglement. En eerst na dit vuur bezegelde de aanval met het blanke wa pen de overwinning. Dat was de leering van St. Privat. Zij leidde tot het duel tusschen de artillerie van den verdediger en die van den aanvaller. Het kan slechts tijdelijke verlichting brengen. Want de techniek brengt twee nieuwe gevaren voor de beweging a. richlmiddelen, welke de artillerie het indirect vuren uit gedekte opstellingen veroorloven, benevens schilden; b. het s n e 11 a a d-geweer en het machine-geweer. Tegenover een zoodanig opgestelde en vurende artillerie moet het artillerie-duel verdwijnen het munitieverbruik zou te zeer toenemen. En de aanvallende infanterie moet er zich dus op instellen een artillerie-bestrijding van haar eigen infanterie-vuur te ondergaan Desondanks gelukken in Augustus de Duitsche infanterie- aanvallen nog ternauwernood tegen de regels van het spel in 194

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 2