ri Neemt men verder aan, dat in de twee achtereenvolgende nachten voorafgaande aan den morgen, waarop de overgang zal worden geforceerd, het (beperkt) voorbereide materieel wordt aangetrokken, het niet voorbereide materieel o. m. der snelvlot- bruggen wordt vervaardigd en de drijfzakken voor de bruggen reeds worden gevuld, waartoe stellig twee compagnieën pioniers en Inf. of bevolking noodig zijn, dan kan de overgang aan het einde van den tweeden nacht dus b.v. te 5.30 v.m. (welk tijdstip U zoo laat mogelijk bekend te maken) worden begonnen, op welk oogenblik men aanvangt met het te water brengen van het snel- vlotbrugmaterieel. Theoretisch kunnen de snelvlotbruggen ge reed zijn te U 5 minuten, waarbij per brug een sectie pioniers (of per reg. vak een compagnie) met handlangers (dragers van I* V-" j i it 1 1 It 1 r It de Infanterie) noodig zijn. Na gereed komen dezer bruggen wordt door elke compagnie pioniers onmiddellijk begonnen met het maken van een drijfzakkenbrug en een pontonvlot. Aannemende dat de vijand geen stagnatie veroorzaakt, kunnen de drijfzakken- bruggen en beide pontonveren ongeveer te U 2'/2 uur ge reed zijn. Te U 5 minuten zouden dus de eerste afdeelingen Infanterie over kunnen gaan, zoodat theoretisch te 20 minuten 8 com pagnieën op den vijandelijken oever kunnen zijn aangekomen. Worden bij deze eerste compagnieën gedragen mitrailleurs (van het eigen regiment) ingedeeld, dan ware dit tijdstip op U 30 minuten te stellen. 226 i i i 1 v_ Reg. vak. Reg. vak VU CL 2 K.M) (-l'h aZ K.n.) LEGENDA Z Sne.lv/oibrug voor SJnf. en Wr. van bamboe. Drijfzakken brug. - Scheiding ba/aljons vakken. Scheiding regimen/i vakken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 34