Eventueel bij het eerste echelon ingedeelde cavalerie kan in middels het overtrekken hebben aangevangen m.b.v. eenige drijf- zakkenvlotten en eenvoudige geïmproviseerde vlotten, waarbij men de paarden laat overzwemmen. Te U -+ 60 minuten kunnen in elk regimentsvak de beide voor bataljons elk met een peloton (gedragen) mitrailleurs zoomede de regimentsstaf op den vijandelijken oever zijn aangekomen; alle paarden en voertuigen bevinden zich dan nog op den eigen oever. Te ongeveer U 90 minuten kan het geheele eerste echelon (min paarden, treinen en artillerie) den overliggenden oever heb ben bereikt. Behoudens de gebrekkige verbinding der 8 snel- vlotbruggen, een gering aantal canvasbooten en kleine vlotten, is nu het eerste echelon voorloopig aan zijn lot overgelaten, tot te U 21 /2 uur een gedeelte der G Tn. (draagpaarden voor mu nitie enz.) over de drijfzakkenbruggen kan worden aangetrokken en de rest der G. Tn. met de pontonveren kan overgaan. Te omstreeks U 4'/2 uur zal een aanvang kunnen worden gemaakt met het overbrengen der artillerie. Indien daarvoor een afdeeling A bg is aangewezen en slechts beschikt wordt over beide ponton veren, en aangenomen wordt dat deze laatste voortdurend intact blijven, dan zijn met dit overzetten 67/2 X 26 minuten 14'/2 uur gemoeid, en zou het overzetten dus te U 19 uur eerst geëindigd zijn. Door in gebruik neming van drumvlotbrug- materieel voor veren kan dit tijdstip vermoedelijk tot U 11 uur worden vervroegd. Inmiddels zal de commandant van het geheel op grond van zijn indruk van de tactische situatie be slissen, wanneer het gros der troepenmacht zal volgen, of daarbij gewacht zal worden op de lichte colonnebrug en op welke wijze de nog beschikbare overgangsmiddelen (drumvlotbrug, niet voor bereide bruggen en vlotten) zullen worden benut. Wordt bij het invallen der duisternis begonnen met brugslag, dan kan de brug omstreeks 10 n. m. gereed zijn. Nemen wij bovenstaande schematische uiteenzetting even nader onder de loupe, dan dient allereerst gewezen te worden op de aanname dat men er in geslaagd is, het drijfzakken-, ponton- veer- en drumvlotbrugmaterieel mobiel te maken en aan het veld leger toe te voegen, terwijl voorts moet worden opgemerkt, dat de oorlogservaring leert, dat zoodra de vijand een woord gaat meespreken (b. v. door Inf. of art. vuur in de overgangs- strook of door vliegeractie) de vermelde tijden enorme vertraging ondervinden en dat de geslagen bruggen op verschillende plaatsen afwisselend (soms overal gelijk) tijdelijk door beschadiging bui ten gebruik komen, dat voorts bij eenigszins krachtigen weer stand al spoedig een groot gedeelte van het ingezette materieel onbruikbaar wordt (50 a 100 °/0) en dat ook de pioniers belang rijke verliezen (30 a 50 °/0) lijden. Op grond hiervan mag dan ook mede in verband met de hiervoren onder „pionier materieel en personeel" aangegeven werktijden en personeelsvoorziening

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 35