•op grond van de verkregen gegevens een behoorlijke selectie der candidaten was doorgevoerd, daalde dit percentage in de vol gende twee jaren reeds tot 12! Een eeresaluut voor de medici, die in zoo korten tijd dit resul taat bereikten, is hier zeker op zijn plaats. Na den oorlog kreeg men in de landen, welke er aan hadden deelgenomen, weer tijd voor rustig onderzoek. Hiervoor zijn nu in bijna alle landen speciale laboratoria opgericht, waarin door de nieuwste categorie van medische specialisten, de vliegerartsen, experimenteel-wetenschappelijke onderzoekingen kunnen worden verricht. Dat het van groot voordeel is dat de doktoren, die zich met vliegmedische vraagstukken (er zijn er nog massa's, die om oplossing vragen!) willen bezighouden, zelf ook vlieger zijn of waren, en dus aan den lijve alle aan het vliegen verbonden sen saties hebben gevoeld, is zonder meer duidelijk. Hierdoor wordt het gevaar voor schrijftafelwetenschap, die op zoo velerlei gebied vaak aanleiding heeft gegeven tot onaangename ervaringen, goed deels voorkomen. Theorie en praktijk dekken elkaar nu eenmaal lang niet altijd Kan niet worden beschikt over een dokter, die zelf piloot is (de moeilijkheid is dat die dan zelf ook aan de eischen voor vlieger moet voldoen), dan stelle men hem in de gelegenheid om een zoo groot mogelijke ervaring op te doen als passagier in de verschillende typen vliegtuigen, terwijl het zeer gewenscht is dat hij op de vliegschool eenige lessen krijgt, waardoor hij een indruk van de moeilijkheden der instructie erlangt. HET DOEL VAN DE KEURINGEN VOOR DEN VLIEGDIENST. Vele personen, zoowel candidaten als reeds gebrevetteerde vlie gers, begrijpen de portee van diverse proeven, die bij de keuring worden gedaan, niet. Zij leenen zich vaak slechts noodgedwon gen tot in hun oogen onzinnige „kunstenmakerijen" en dikwijls wordt de opmerking gemaakt: „wat heeft dit nou in vredesnaam met het vliegen te maken Schrijver dezes is altijd blij als hij zoo'n opmerking hoort, want dan kan hij pogen om het duidelijk te maken. Hij gaat hierbij uit van het standpunt dat het voor beide partijen van voordeel is dat er persoonlijk contact bestaat tusschen den keurenden arts en zijn „slachtoffer" en dat het noodig is om bij de vliegers en hen die het worden willen de idee te cultiveeren, dat alle proe ven een bedoeling hebben, die in de eerste plaats hunzelve ten goede komt, door hun o. a. een goed inzicht te geven in den eigen gezondheidstoestand. Wij hebben hierboven reeds gezien hoe de ervaring leerde, dat de bij het luchtwapen dienende personen hebben te voldoen aan diverse eischen. Door hieraan vast te houden wordt voorko men dat 259

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 67