van wie a priori al kan worden aangenomen dat zij om lichame lijke redenen geen bruikbaar oorlogsvlieger, c. q. -waarnemer zul len worden. Ter illustratie van den grooten invloed van lichamelijke afwij kingen op het resultaat der opleiding en de prestaties als vlieger, vermelden wij hier in het kort een rapport, dat het vorige jaar is gepubliceerd door het U. S. Department of Commerce, waaronder in Amerika het civiele luchtverkeer ressorteert. Dit rapport handelt over de lotgevallen van 30.000 leerlingen vlieger en een onderzoek naar de oorzaken van 4200 vliegonge lukken. Er kan hier niet worden ingegaan op alle details van dit rapport, doch wij willen enkele markante feiten releveeren lo. Slechts 30 pCt. der leerlingen behaalde het brevet. De ge middelde kans om te slagen bleek dus 30 pCt. te zijn. 2o. Een gezichtsscherpte van minder dan 10/10 deed deze ge middelde kans weer met 30 pCt. dalen. 3o. Onvoldoende kleurenzien verminderde die kans met 50 pCt. 4o. Van de leerlingen met een afwijking van den normalen stand der oogassen (zulke personen zijn een minimaal beetje scheel) slaagde maar 4 pCt 5o. Van de leerlingen met een labiel zenuwgestel behaalde slechts 3 '/2 pCt het brevet. 6o. Van hen die een minder goed evenwichtsgevoel hadden, slaagde niemand 7o. Van de vliegers, die bij een ongeluk betrokken waren, bleek volgens de keuringsboeken 12 pCt. één of meerdere lichame lijke afwijkingen te hebben. Indien deze vliegers evenveel kans op een ongeluk hadden als hun gezondere collega's, dan zouden zij dus ook 12 °/0 der ongevallen ten hunnen laste krijgen. Zij bleken echter 17°/» der ongelukken veroor zaakt te hebben, wat dus een risico-vermeerdering van 40 °/0 beteekent Bovenstaande cijfers spreken te meer, indien wij ons voor oogen houden dat al deze leerlingen en vliegers waren gekeurd en de lichamelijke afwijkingen, welke zij vertoonden, nog vielen binnen de grenzen van het keuringsreglement. 20.000 van de 30.000 leerlingen vielen dus tijdens de opleiding af. Welk een tijd-, moeite- en geldverspilling! Welk een desil lusies voor de betrokkenen Wat had een strengere selectie hier veel goeds kunnen doen. Er zit een groote leering in dit rapport. De keuringseischen. Wij kunnen de eischen, waaraan een vlieger moet voldoen, verdeelen in twee groepen, nml.: lo. die, welke liggen op psychisch (geestelijk en moreel) terrein en 2o. die, welke liggen op zuiver lichamelijk gebied.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 69