bM"ta!abf»°uuSên.''ng Z°° d'Ch' m°geliil< achter de voors,e "!n' tillerjeJoSfiding. 2iC" hetzii me'' hetzii ZMld« hi ^"genoemde studie van den toenmaligen majoor Har- berts wordt de stand van het vraagstuk eind 1927 aangegeven- de riollandsche W. Jn. brengen regelmatig nieuwe inzichten nieuwe proeHdórden03'8 het buitenland overdacht dan'wel be- Men kan o i. wel ongeveer aannemen, dat men ten opzichte van deze desiderata groote vorderingen heeft bereikt en ook die vor deringen technisch nog voortdurend uitbreidt Uit, wat de techniek betreft. Een tweede vraag is: hoe heeft de tactiek in de na-oorloesiaren de daazinai,d'akki"8 1De tank is een aanvalswapen. bru !?ZiV: W3ar de beslissi"g gezocht wordt; normaal ge bruik. in massa, in breed front en in de diepte gegroepeerd- aanvang van zijn taak: zoodra de infanterie de laatste fase van zijn aanval gaat inzetten. te tank S£n" h»f be§eleidin.g door infanterie is onontbeerlijkde tank kan het terrein met veroveren en vasthouden de tank behoeft steun der infanterie tegen de tankafweerwapen's. 4. Steun door artillerie is evenzeer onontbeerlijk èn als bescher ming tegen het werkzaam vuur der vijandelijke artillerie èn voor peef ?fVan- J rookgordijn, dat de tank de beste bescherming oplegt VItandehJke afweerwapens de grootste belemmerinf noodzakelijk.terugname en daarop volgende hergroepeering is veér aS men Zi°h da" het gebruik der tanks onge- hnp hi m j. voorgenomen gebruik toont o.i. weer aan men 10 dle taren n°g biï den stellingoorlog wijlde hoe weinig men nog doordrongen was van de noodzakelijkheid' om V°r-r h u n3ar herwinnen der beweging te streven- on?ev»er lo\°TlehntCOHCent-reeren in de "erzamelstelling op Hpf h!! e eigen v°orste lijn; de machines wor den daar nogeens grondig nagekeken. oneeveeT t"ïï "aar de afwachtingsopstelIing op stefling achter de voorste lijn volkomen gedekte op- In den nacht N I/N langs zorgvuldig verkende wegen naar faiü eerste gfval gaan de tanks eerst voorwaarts als de in- antene voorwaarts gaat en halen hun achterstand al voorwaarts

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 6