(Het zij ons veroorloofd hier niet nader in te gaan op de wisselwerking, welke er bestaat tusschen de lichamelijke en gees telijke functies, omdat dit buiten het bestek van dit artikel zou vallen). In de eerste plaats zij hier dan iets gezegd over de verlangde psychische kwaliteiten. Als wij buiten beschouwing laten, dat een militair vlieger (evenals zijn broeders van de andere wapens) moet beschikken over „fighting spirit" en wij ons hier uitsluitend bezighouden met het vliegen-an-sich, dan kunnen wij de psychische deside rata voor een vlieger samenvatten in het begrip „flying spirit". Wij hebben dus nu een mooi (en nog wel Engelsch) woord, maar wat houdt het in Onwillekeurig komt ons in gedachte Goethe's gezegde: „Wo die Begriffe fehlen stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein". Flying spirit is een dergelijk ingewikkeld complex van geeste lijke factoren, dat noch de psychologie, noch haar dochter de psychotechniek, dit voldoende hebben kunnen ontleden en be schrijven. Wel zijn van het beroep van vlieger al uitvoerige analyses gemaakt en hebben wij van de vliegers en met name de vlieger-artsen reeds vele waardevolle gegevens gekregen, doch het zal nog vele jaren duren (d.w. z. tot den tijd, waarop het mogelijk zal zijn om karakters te ontleden langs wetenschappe- lijken weg) vóór en allee'r de bovenbedoelde geestelijke eischen met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden omschreven. Ter illustratie van de moeilijkheden op dit terrein nemen we één bepaald onderdeel, bijv. het reageeren op emoties. Zelfs de knapste psycholoog of psychotechnicus kan niet bepalen hoe iemand zal reageeren op dreigend doodsgevaar en wel om de eenvoudige reden, dat men nu eenmaal een proefpersoon niet aan werkelijk levensgevaar kan blootstellen. Behalve de kwestie van snel of langzaam reageeren komt hierbij ook nog de vraag of de reactie doelmatig of ondoelmatig zal zijn. In de eerste jaren der aviatiek zijn er op dit gebied door de medici vele fouten gemaakt bij de selectie der candidaat-vliegers. Nerveuze personen werden zonder meer afgewezen, „Stalen Heinen" werden bij voorkeur geschikt geacht enz. enz., alles op grond van theoretische overwegingen. De praktijk echter leerde dat het niet zoo eenvoudig was en, dank zij de vele gemaakte blunders en de kritische opmerkingen van de instructeurs, hebben de me dische diensten der diverse luchtmachten, de één vroeg, de ander laat, ingezien dat de beslissing of iemand psychisch al dan niet geschikt is voor vlieger, niet tot hunne competentie behoort, doch vooralsnog gelegd moet worden in de handen der instructeurs. De vliegmedische dienst moet dus erkennen dat hij niet kan aangeven over welke psychische of karakter-eigenschappen een candidaat moet beschikken, wil hij een goed vlieger kunnen 262

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 70