399 Indien de afvoer is vertraagd, kunnen de lijders hier hun maaltijd ont vangen. De hier verzamelde patiënten zijn bestemd voor evacuatie naar het evacuatiehospitaal, dan wel direct naar het achterland. IV. Evacuatie-hospitaal. In principe hier den zelfden gang van zaken als beschreven bij het hospitaalstation, nl. sorteering en distributie van de lijdeis naar chirurgische afdeeling, verbandafdeeling, shockafdeeling enz. Hier bestaat ook gelegenheid voor het geven van bloedtrandsfusies een manipulatie, waarvoor de uitrusting van het hospitaalstation niet is berekend. Voordat tot operatie wordt overgegaan kan een Röntgenonderzoek worden verricht. Gevallen met groot bloedverlies, alsmede ernstige bovenbeensfrac turen worden het eerst geholpen. Spalken worden niet verwijderd, voordat de patiënt onder narcose is. Bij de operatie wordt al het doode weefsel en vreemde lichamen verwijderd. De wond wordt niet gesloten, maar losjes met gaas opgevuld. Bij de verdere behandeling vinden hier de gebruikelijke metho den der vredeschirurgie toepassing. Patiënten wier toestand het toelaat, worden wederom verder afgevoerd naar hun eindbestemming, de zgn. Gene ral Hospitals. The military surgeon, November 1932 No. 5. The medical division, army air corps, by lieut. col. G. I. Jones, M. C., U. S. Army. De vliegmedische dienst van de luchtmacht van het Amerikaansche leger om vat 66 doktoren, waarvan 3 met den rang van luitenant-kolonel, 51 majoors, 5 kapiteins en 7 eerste luitenants. Het totaal aantal verrichte medische keuringen en herkeuringen voor den vliegdienst bedroeg in het verslagjaar 1932 ongeveer 10.000. Bij keuring voor leerling-vliegenier werd 60% afgekeurd. Van de tot de opleiding toegelaten candidaten behaalt ±40% het vliegbrevet. Van de 1163 in dienst zijnde mi litaire vliegers werden in het verslagjaar 5 afgekeurd. Het aantal patiënten, dat per vliegmachine werd vervoerd (75), was grooter dan het voorafgaande jaar. Bij manoeuvres werd aan een cavalerie-divisie een klein ambulance-vliegtuig toegevoegd, over welks prestaties men na afloop der oefeningen algemeen zeer voldaan was. Een nieuw ambulance-vliegtuig werd in dienst gesteld, waarin behalve voor den piloot en een helper plaats is voor één zittende en drie liggende te ver voeren gewonden. Bovendien worden alle legertransportvliegtuigen zoodanig uitgerust, dat zij zoo noodig direct geschikt te maken zijn voor het vervoer van liggende gewonden. Tenslotte worden in het artikel nog een aantal gegevens in tabelvorm me degedeeld omtrent het aantal vliegongelukken en hun oorzaken. Van 308 on gelukken was 67% wijten aan den bestuurder, 33% aan andere oorzaken. Van 1478 vliegers zonder eenige physieke afwijking verongelukten er 147, dat is 10%. Van 193 vliegniers met lichte physieke afwijkingen kregen 11, dat is 6% een ongeluk. Men trok hieruit de conclusie, dat op den duur ontstane lichte afwijkingen (door een bril volkomen gecorrigeerde visus, verminderde acco- modatie, convergentie!, wanneer daar tegenover staat een langdurige ervaring als vlieger (zooals hier het geval was), geen aantoonbaren ongunstigen invloed hebben op het percentage vliegongelukken en dus op zich zelf geen reden tot afkeuring behoeven te vormen. Bij 244 vliegongelukken was de piloot 177 maal ongedeerd, 35 maal licht, 7 maal zwaar en 25 maal in lOpCt.) doodelijk gewond. Le bulletin international, organe des congres internationaux de médecine et de pharmacie militaires, Juni 1932 No. 6. L'hygiène du soldat europeen sous les tropiques, par le méd. col. Gravellat. De schrijver, zelf behoorende tot het korps officieren van gezondheid var de koloniale troepen, vangt aan met het geven van een historisch overzicht van den vooruitgang der tropenhygiëne en de daarmee hand in hand gaande verbetering van den gezondheidstoestand der Europeesche troepen in de Fran-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 103