Bij Inf. XV is de le sectie nog in de hand van den pelotons commandant; de 2e en 3e sectie zijn toegevoegd onderscheidenlijk aan de le en 4e compagnie. De pelotonscommandant heeft na overleg met den bataljonscommandant de munitiekarren van het peloton opgesteld bij j en van daar met de draagtrekpaarden munitie opgevoerd naar het munitiedepot van het bataljon. De munitiepaarden van de le sectie hebben hun voorraad afgeladen bij de sectie en zijn daarna teruggekeerd naar het munitiedepot om nieuwen voorraad op te halen. De munitiepaarden van de 2e en 3e sectie marcheerden bij de munitiepaarden van de cieën. en bevinden zich thans bij d en e. De patroondragers dezer siën. hebben reeds een gedeelte der munitie opgevoerd naar de stellingen. Voor de munitieaanvulling heeft de pelotonscomman dant in overleg met den „munitie-officier" van het bataljon de volgende regeling getroffen 1. de Cdt.-G. T. van het peloton regelt de munitieaanvulling tusschen j en C (met karren) en tusschen j en K (met de draagtrekpaarden van eenige dier karren) 2. het munitietransport naar de siën. geschiedt onder leiding van een door de sectiecommandanten aan te wijzen patroon drager als volgt naar le sie.door de munitiepaarden der sie. naar 2e sie.van het munitiedepot tot d met de munitiepaarden der sie.van d naar de stelling door de patroon dragers naar 3e sie.van het munitiedepot tot e met de munitiepaarden der sie.van e naar de stelling door de patroon dragers. Ten slotte willen wij er nog de aandacht op vestigen, dat de munitie op de munitieauto's verpakt is in kisten a 2000 patrn. Dit brengt met zich mede, dat op de „overlaadplaatsen" personeel aanwezig moet zijn om deze kisten te ontpakken en de trommels op de voer tuigen te laden. Op een munitieauto van 1,5 ton, beladen tot 80 °/0, bevinden zich 18 kisten, d. i. 36.000 patrn., d. w. z. een voorraad voor 4 munitiekarren. Men zou ook de kisten op de munitiekarren kunnen laden, doch dan zal het overpakken toch ergens anders moeten geschieden (bij het door ons aangenomen geval kan dit voor Inf. IV geschieden bij G of bij J en moet dit voor Inf. XV geschieden bij H). Hoe men dit ook regelen wil, er dient ergens personeel voor uitgetrokken te worden. Voor wat betreft de mitrailleurs dient er nog aan gedacht te worden, dat de munitie op de munitieauto's niet in banden is verpakt en dat dus de van voren komende ledige banden ergens gevuld moeten worden. Ook hiervoor is personeel noodig. Tevens 340

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 44