bomvliegtuigen zouden bepleiten. Dat is natuurlijk geenszins onze bedoeling, en toont aan dat ons hoofdargument ten voordeele van het gebruik van het twee-motorig vliegtuig, n. 1. krachtige versterking- onzer geheel ontoereikende afstootende kracht zonder uitbreiding der organisatie, niet als zoodanig werd aangevoeld. Ons is het in hoofdzaak om de beweegbare voormitrailleurs der twee-motorige vliegtuigen te doen. Het begrip zwaar bomvliegtuig is zeer rekbaar, het omvat in het algemeen vliegtuigen met een motorvermogen van 1000 tot 7200 P. K., en vermoedelijk in de toekomst nog ver daarboven. De mede te voeren bomlast varieert van 1.000 tot 10.000 kg. en meer. Het verlangen naar een dergelijk type vliegtuig is ons ten eenenmale vreemd. Een ander type vliegtuig dat tot begripsverwarring aanleiding geeft, is de in Frankrijk ontwikkelde multiplace de combat, waar in gedeeltelijk een antwoord is te zien op de in Italië gangbare begrippen omtrent den offensieven luchtoorlog met zwaar bom- bardementsmaterieel. De multiplace de combat is een gevechts vliegtuig dat naar alle zijden een goede vuurkracht kan ontwik kelen, en tegenover minder snelle vliegtuigen offensieve kracht bezit. Het is zeer geëigend voor beschermingsvliegtuig van af- deelingen een-motorige dagbomvliegtuigen, het kan zelf eveneens als bomvliegtuig optreden, en eveneens voor verkenningsdoel einden worden benut. De neiging bestaat steeds zwaardere vlieg tuigen van dit type uit te brengen, waarin bemanningen van 4 a 5 koppen benoodigd zijn. Kirschner zegt daaromtrent bij de bespreking van dit type in „Die Luftwacht" (Mei '32)Die prak tische Verwendung des Kampfmehrsitzers ist natürlich nicht auf den Einsatz als Groszkampfmittel beschrankt, sie erstreckt sich vielmehr auf alle Gebiete, die im allgemeinen dem Mehrzwecke- flugzeug zufallen, also vor allem auf Bombenwurf und Aufklarung. Im grunde genommen ist auch der multiplace de combat nichts anderes als ein Mehrzweckeflugzeug freilich mit einem kleinen Unterschied gegenüber den sonst üblichen Flugzeugen dieser Gattung, namlich mit besonders starken Defensivwaffen. Diese befahigen ihn mehr als ein gewöhnliches Mehrzweckeflugzeug zu gewaltsamen Unternehmungen. Uit deze definitie blijkt dat deze multiplace verschillende punten van overeenkomst vertoont met het door ons voorgestane vlieg- tuigtype, in zooverre wij ook een Mehrzweckeflugzeug met twee motoren bepleiten. Het groote verschil is echter daarin gelegen, dat voor onze verhoudingen benoodigd is een twee-motorig vlieg tuig van het lichtste type en het laagste motorvermogen, welke nog een behoorlijk voldoen aan de door ons te stellen gebruiks- eischen waarborgen. Een dezer gebruikseischen is dat het in staat zij met nader vast stellen snelheid en plafond, een bom last van 500 kg. mede te voeren. Door dezen eisch wordt het diepgaand verschil met het hiervoren aangehaalde zware bom- 348

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 52