381 7. VRAGEN GESTELD BIJ HET TOELATINGSEXAMEN HOOGERE KRIJGSSCHOOL 1933. KRIJGSKUNDIGE STUDIËN. Tactiek. 1ste vraag; tijd: 3/4 uur. Wat wordt verstaan onder „vuurplan"? Hoe komt het vuurplan van het bataljon tot stand? 2de vraagtijd2 uur. Onderstelling. (KaartbladenLXX C, LXIV D, LXXI A en 54/XLII B.) Een ROODE troepenmacht, oorspronkelijke sterkte 2 divisiën, welke door BLAUW (N. I. veldleger) is verslagen in de omgeving van MADJASARI 20 km. West van GEMPOL), is in volle terugtocht over BANGIL naar hare basis PASOEROEAN. BLAUW vervolgt krachtig, ten einde den vijand te beletten zich in te schepen. Op 8 Maart 1933 te 2 n. m. zijn de vervolgende BLAUWE strijdkrachten in ernstig gevecht gewikkeld met ROOD, dat krachtigen weerstand biedt in de lijn W. rand BEDJI (kaartblad LXIV D, E 4) W. rand BENGOK (E 5) W. rand GOENOENG (E 5) W. rand KLOENTJ1NGLEGI (E 6). Op bovengenoemd tijdstip is het, ter versterking van de vervolgende BLAUWE le Divisie gezonden 6 R. I. (samenstelling: Staf, Inf. VIII, Inf. XIII, Inf. XIX en M. 6) te RANDOEPITOE (C 6) aangekomen. De Commandant Ie Divisie besluit, na aantrekking in den loop van den dag van alle nog beschikbare krachten, bij het aanbreken van den volgenden dag den algemeenen aanval in te zetten en daarbij 's vijands linkervleugel door 6 R. I. te doen omvatten, waartoe C.-6 R. I. te 2.45 n. m. het volgende bevel ontvangt: I DIVISIE Generale Staf. 3e kantoor. No: 8. GOENOENGGANGSIR, 8-3-33, 2,30 n.m. DIVISIEBEVEL. 1. V ij a n d. De vijand biedt krachtigen weerstand in de W. randen van den van de kampoengs BEDJI—ORAKEPOEH—BENGKOK— GOENOENG—KLOENTJINGLEG1. Vijandelijke lichte troepen (cavalerie en wielrijders) hebben de wegen bij PEDJANGKOENGAN (G 6) en WATOELOE- NJOE (F 6) op den Z. vleugel en bij GONDANG (F 4) op den N. vleugel afgesloten. 2. Eigen troepen. z. 1 R. I. en 2 R. I. bevinden zich tegenover den vijand, 1 R. I. rechts en 2 R. I. links, in de O. randen van de kampoengs BANDJARKEDJEN (E 6)—SOEMBERWATOE (E 5) PILANGSARI (E 5) KEMLAKA. (E 4). b. 1 compagnie van Inf. XI als divisie-gevechtsbeveiliging in KEDOENGLEMBOE. (F 6)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 85